Ugrás a tartalomra

Pályázati felhívás a kerület közművelődéshez kapcsolódó programok támogatására

Pályázati felhívás

 

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Köznevelési, Kulturális, Sport, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottsága a kerületben 2022. évben megvalósuló, a kerület közművelődéséhez kapcsolódó programok támogatására pályázatot ír ki.

 

Pénzügyi támogatásban részesíthető tevékenységi körök:

 • hagyományőrzéssel kapcsolatos kerületi rendezvények, vetélkedők, kiállítás szervezése;
 • történelmi emlékhelyekre szervezett kirándulások;
 • közművelődési, kulturális, amatőr művészeti és közösségi műsorok, fesztiválok, találkozók, kiállítások, és egyéb programok, rendezvények szervezése, rendezése;
 • a magyar kultúra megőrzésével és erősítésével kapcsolatos programok szervezése, rendezése;
 • környezeti nevelést szolgáló programok.

 

Pályázhatnak:

2011. évi CLXXV. törvény hatálya alá tartozó civil szervezetek (egyesületek, alapítványok), amennyiben:

 • Bejegyzett székhelyük a XVI. kerület közigazgatási területén van (továbbiakban: helyi civil szervezetek).
 • Bejegyzett országos vagy regionális szervezetük a XVI. kerület közigazgatási területén szervezeti egységgel rendelkezik, vagy
 • tevékenységüket kizárólag, vagy elsősorban a XVI. kerületi lakosság érdekében végzik.

Az alapítványi formában működő helyi civil szervezet részére biztosított támogatás nyújtásáról a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete dönt.

 

Helyi civil szervezet abban az esetben pályázhat:

- ha megfelel a költségvetési támogatásban részesíthető szervezetekre vonatkozóan az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény előírásainak, és vele szemben nem áll fenn semmilyen e jogszabályok szerinti kizáró ok;

- ha a bíróság nyilvántartásba vette, és az alapszabályának megfelelő tevékenységét ténylegesen folytatja;

- ha az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény előírásainak megfelelően beszámolóját, valamint - közhasznú szervezet esetén - a közhasznúsági jelentést az Országos Bírósági Hivatal részére benyújtotta, letétbe helyezte;

- ha megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek;

- legalább 2020. január 1-je óta működik.

Nem részesülhet támogatásban az a civil szervezet (egyesület, alapítvány), amely a 2021. évi támogatással nem, vagy nem megfelelően számolt el, illetve a kapott támogatást nem a szerződésben meghatározott kiadásokra használta fel.

A rendelkezésre álló pályázati forrás megnevezése és összege:

 •  „Közművelődés támogatása” pályázati keret: 4.500.000.- Ft

 

 

A Pályázat tartalmi és formai követelményei:

A Pályázatot 1 eredeti példányban szükséges benyújtani.

Pályázni kizárólag a pályázati felhíváshoz mellékelt Kérelemhez/pályázathoz című Adatlappal, az ott felsorolt mellékletek egyidejű csatolásával lehet.

 1. sz. melléklet      A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról szóló NYILATKOZAT
 2. sz. melléklet      Átláthatósági nyilatkozat
 3. sz. melléklet      Rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének teljesüléséről, valamint a kérelmező/pályázó támogatásra vonatkozó adólevonási jogáról szóló NYILATKOZAT (Központosított illetmény-számfejtési rendszer alá tartozó költségvetési szerv esetében nem kell csatolni.)
 4. sz. melléklet      Nyilatkozat gazdasági tevékenység végzésére vonatkozóan

 

Az Adatlaphoz csatolni kell továbbá**:

 • A kérelmező/pályázó a nevében aláírásra jogosult személy vagy személyek ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett vagy közjegyző által hitelesített aláírásmintáját vagy az aláírásminta hitelesített másolatát.
 • A létesítő okiratának, alapító okiratának vagy jogszabályban meghatározott nyilvántartásba vételét igazoló okiratának eredeti példányát, vagy az eredeti példány hitelesített másolatát.*

**        A benyújtandó dokumentumok kiállításának dátuma nem lehet a támogatási igény benyújtásától számított 30 napnál régebbi.*

Figyelmeztetés: Amennyiben a kérelmező/pályázó a kérelméhez/pályázatához nem csatolja a felsorolt, összes mellékletet és a hiányt hiánypótlásra való felszólításra sem pótolja, a polgármester a kérelmet/pályázatot elutasítja.

*Abban az esetben, ha a kérelmező/pályázó 2019., 2020., illetve 2021. évben nem nyújtotta be pályázat céljából a 30 napnál nem régebbi közjegyző által hitelesített aláírás mintáját és létesítő okiratát, vagy jogszabályban meghatározott nyilvántartásba vételét igazoló okiratát.

 

Amennyiben a kérelmező/pályázó a kérelméhez/pályázatához nem csatolja a felsorolt, összes mellékletet és a hiányt hiánypótlásra való felszólításra sem pótolja, a pályázat elutasításra kerül.

Az adatlap a felhívás közzétételének napjától szerezhető be a Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) Humán Irodáján, valamint letölthető az Önkormányzat honlapjáról: https://www.bp16.hu/hirek/palyazati-felhivasok   

 

A Pályázat benyújtása:

A pályázatok a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálati irodáján keresztül (1163 Budapest, Havashalom u. 43. fszt. 8.) a „Humán Iroda részére” címzéssel adhatók le.

A pályázatok elektronikus úton nem nyújthatók be.

Több pályázat egyidejű benyújtása esetén a pályázatokat külön-külön kell benyújtani a pályázati kiírásban meghatározott időre.

Több civil szervezet is benyújthat közös pályázatot közös programra, ilyen esetben egyértelműen meg kell jelölni a végrehajtásért és elszámolásért felelős szervezetet.

A pályázat beérkezését követően a jogszabály szerinti befogadó nyilatkozat kiadására, illetve az érdemi elutasításról szóló döntés meghozatalára a Polgármester jogosult.

 

A pályázatról szóló döntés és értesítések:

A pályázatot a Köznevelési, Kulturális, Sport, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottsághoz kell benyújtani. A jogszabály szerinti befogadó nyilatkozat kiadására, illetve az érdemi elutasításról szóló döntés meghozatalára a Polgármester jogosult.

A pályázatok benyújtási határideje: 2022. április 1. 13:00

A pályázat hiánypótlására egyszeri alkalommal van lehetőség, 2022. április 8. 13:00 óráig.

Érvénytelen a határidő után érkező pályázat.

A pályázat kiírásáról, a benyújtott kérelmek elbírálásáról és a pályázat értékeléséről a Köznevelési, Kulturális, Sport, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottság dönt.

A támogatás csak a pályázatban megfogalmazott tevékenység megvalósítására használható fel.

A támogatásban részesülőknek a támogatási összeg felhasználásával kapcsolatban tételes elszámolási és szöveges beszámolási kötelezettségük van, a támogatási szerződésben rögzített feltételekkel, amely egyebek mellett tartalmazza a következőket:

 • A Támogatott köteles a támogatási összeg és a saját forrás együttes összegével elszámolni.
 • A támogatás intenzitása 90%.
 • A saját forrás mértéke: 10%.
 • Elszámolni csak a támogatott nevére és székhelyére kiállított számlával lehet.
 • Az eredeti számlára rá kell írni kézzel a bizottsági döntés határozatának számát és azt, hogy a „2022. évi Közművelődés támogatása” keret terhére elszámolva”.

 

A pályázattal kapcsolatban jogorvoslati lehetőség vagy kifogás kizárt.

 

A pályázók írásban kapnak értesítést az eredményről a támogatásról szóló döntés meghozatalát követő 15 napon belül. A támogatás nem visszatérítendő.

 

Támogatási szerződés megkötése:

Támogatás odaítélése esetén támogatási szerződést kell kötni a támogatásban részesülő helyi civil szervezettel (a továbbiakban: Támogatott). A támogatási szerződést a Polgármester írja alá.

A Támogatottnak a támogatási szerződésben vállalnia kell, hogy a nyilvánosság előtt megjelenő eseményein, valamint annak eredményeképpen létrejövő elektronikus, vagy nyomtatott kiadványokon az Önkormányzat megnevezésével a nyilvánosság tudomására hozza az önkormányzati támogatás tényét.

A támogatási szerződés megkötésének feltétele, hogy a Támogatott, a támogatási szerződés megszegéséből fakadó fizetési kötelezettségeinek biztosítására, a támogatás összegének megfelelő azonnali beszedési megbízást (inkasszó jogot) biztosít az Önkormányzat javára valamennyi bankszámlájára vonatkozóan.

 

A pénzügyi támogatás felhasználása és elszámolása:

Az Önkormányzat a támogatás összegét a támogatási szerződés mindkét fél általi aláírását követő 15 munkanapon belül fizeti ki a Támogatott számára, elsősorban a pénzintézetnél vezetett számlájára való átutalással.

A Támogatott a támogatás összegének, valamint a saját forrás összegének felhasználásáról, a támogatási szerződésben meghatározott határidőig köteles elszámolni, és a támogatási összeg és a saját forrás együttes összegének felhasználását igazoló számlákat és kifizetést igazoló bizonylatokat benyújtani. Amennyiben az elszámolási kötelezettségének az arra nyitva álló határidőn belül nem tesz eleget, köteles a támogatás teljes összegét visszafizetni.

Az elszámolás a hatályos számviteli szabályok szerint történik. Az elszámolást a döntéshozó elutasíthatja, ha a támogatást a Támogatott nem a pályázati célnak megfelelően használta fel. Ilyen esetben visszafizetési kötelezettséget kell megállapítani.

Amennyiben visszafizetési kötelezettség keletkezik, azt az erről hozott döntést követő 15 napon belül kell teljesíteni oly módon, hogy a támogatási összeghez a kifizetés és a visszafizetés közötti időre eső, az államháztartásra vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályokban meghatározott késedelmi kamatot is hozzá kell számítani.

A Polgármester a támogatás felhasználására meghatározott határidőt kérelemre, egy alkalommal meghosszabbíthatja. A kérelmező az erre vonatkozó kérelmet legkésőbb a határidő lejárta előtt 10 nappal jogosult benyújtani.

A pályázati céltól eltérő felhasználás megállapítása esetén, az erre vonatkozó döntés meghozatalát, az elszámolás vagy a visszafizetés elmulasztása esetén, a határidő elmulasztását követő két évben a Támogatott nem nyújthat be pályázatot.

A támogatás nyilvánossága:

Az Önkormányzat a támogatásról, valamint a támogatott célokról a döntését követő 30 napon belül tájékoztatja a nyilvánosságot a helyben szokásos, valamint az államháztartásra vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályban meghatározott módon.

 

Elszámolható költségek:

Személyi kiadások, dologi kiadások, fejlesztési kiadások. A támogatás jövedéki termék vásárlására nem számolható el.

A támogatási összeg felhasználásáról a Köznevelési, Kulturális, Sport, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottság felé legkésőbb pályázatban meghatározott eseményt követő 60 napon belül el kell számolni.

 

Felvilágosítás kérhető a 401-1510 telefonszámon, valamint elektronikus úton a pordan.monika@bp16.hu e-mail címen.

 

 

                                                                                                      Kovács Péter

                                                                                                       polgármester

Csatolmány Méret
Adatlap+nyilatkozatok.pdf (715.82 KB) 715.82 KB