Településképi Bejelentés

Kire vonatkozik a Településképi bejelentési eljárás?
Mindenkire, aki Budapest XVI. kerület közigazgatási területén, az önkormányzati rendeletben foglalt esetekben: 9/2013.(II.18.) rendelet

 • építésügyi hatósági engedélyhez nem kötött – az önkormányzati rendeletben meghatározott helyen és ott rögzített, építési tevékenységet végez vagy kíván végezni, illetve azzal összefüggő építészeti-műszaki tervdokumentációt készít,
 • a kerület közigazgatási területén reklámberendezést helyez el, tart fenn vagy kíván elhelyezni, valamint ilyen céllal felületet alakít ki,
 • a meglévő építmény rendeltetését – az önkormányzati rendeletben rögzített keretek között – részben vagy egészben – megváltoztatja.

Ki adja ki a véleményt?
A településképi bejelentési eljárás során az igazolást vagy a tudomásul vétel megtagadását a polgármester adja ki.
Mit kell benyújtani a kérelmező építtetőnek a polgármester részére?
A településképi bejelentési eljárás az ügyfél által a polgármesterhez benyújtott – papír alapú – bejelentésre indul. (A kérelemhez nyomtatvány itt tölthető le.)  A bejelentéshez papír alapú dokumentációt vagy a dokumentációt tartalmazó digitális adathordozót (pl: CD) kell mellékelni.
A papír alapú kérelmet a polgármesternek címezve az Ügyfélszolgálati Irodán kell benyújtani, vagy postai úton (Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Polgármestere, 1163 Budapest, Havashalom utca 43.) elküldeni.
A bejelentésnek – értelemszerűen az adott tevékenységnek megfeleltetve – tartalmaznia kell:

  • a bejelentő nevét,
  • a bejelentő lakcímét, szervezet esetén székhelyét,
  • a tevékenység jellegét,
  • a folytatni kívánt építési tevékenység megjelölését,
  • reklám elhelyezés megjelölését,
  • rendeltetésváltozás megjelölését,
  • a tevékenység jellege szerinti tevékenység helyét, a telek helyrajzi számát,
  • a tevékenység tervezett időtartamát.
 • A bejelentéshez mellékelt (értékelhető műszaki tartalommal és előadásmóddal készített) dokumentációnak – a kérelem tárgyának megfelelően – tartalmazni kell:
  • a műszaki leírást a telepítésről, az építészeti kialakításról,
  • helyszínrajzot a szomszédos építmények és terepviszonyok feltüntetésével,
  • alaprajzot,
  • homlokzatot,
  • utcaképi vázlatot,
  • színtervet,
  • látványtervet.
 • Reklám elhelyezési tevékenység esetében – közterületi elhelyezés esetén – a közműszolgáltatókkal dokumentáltan egyeztetett helyszínrajz és fotómontázs is szükséges.

Milyen határidővel készül el a polgármesteri igazolás, és azt hogyan kapja meg a kérelmező építtető?
A településképi bejelentés tudomásulvételét tartalmazó igazolást, illetve a tudomásulvétel megtagadását a polgármester a bejelentés megérkezésétől számított 8 napon belül adja ki.
A polgármester a tervezett építési tevékenységet, reklám elhelyezést vagy rendeltetésváltozást – kikötéssel vagy anélkül – tudomásul veszi és a bejelentőt erről a tényről igazolás megküldésével értesíti, ha a bejelentés

 • megfelel a fentiek szerint meghatározott és rögzített formai és tartalmi követelményeknek,
 • a tervezett építési tevékenység, illetve a reklám illeszkedik a településképbe,
 • a tervezett rendeltetésváltozás illeszkedik a szomszédos és a környező beépítés sajátosságaihoz és a határoló közterületek rendeltetésszerű és biztonságos használatát indokolatlan mértékben nem zavarja, illetve nem korlátozza.

A bejelentéssel rögzített tevékenységek esetén a bejelentésre szóló időtartam:

 • építési tevékenység esetén a tevékenység befejezésére legfeljebb 6 hónap,
 • reklámozás tervezett időtartama legfeljebb 2 év,
 • a rendeltetésmódosítás időtartama határidő nélküli is lehet.

A bejelentési eljárásra kötelezett tevékenység az igazolás birtokában – a bejelentés alapján megkezdhető, ha más hatósági engedély nem szükséges.
Egyéb tudnivaló, szankcionálás és fellebbezési lehetőség.
A polgármester megtiltja a bejelentett építési tevékenység, reklámelhelyezés vagy rendeltetésváltozás megkezdését és – a megtiltás indokainak ismertetése mellett – figyelmezteti a bejelentőt a tevékenység bejelentés nélküli megkezdésének és folytatásának jogkövetkezményire, ha a bejelentés:

 • nem felel meg az önkormányzati rendeletben meghatározott követelményeknek, illetve műszaki előadásmódjában egyértelműen nem bírálható el,
 • a tervezett építési tevékenység reklám, reklámozás nem illeszkedik a településképbe,
 • a tervezett rendeltetésváltozás nem illeszkedik a szomszédos és a környező beépítés sajátosságaihoz, illetve a bejelentés, dokumentáció nem igazolja, hogy az új rendeltetés a környező ingatlanok, valamint a határoló közterületek rendeltetésszerű használatát indokolatlan mértékben nem zavarja, illetve nem korlátozza.

A településképi eljárás során meghozott döntésben foglaltak megszegése, továbbá – az önkormányzati rendeletben rögzített – a hatósági engedélyhez nem kötött tevékenységek, reklámelhelyezések és rendeltetésmódosítások bejelentésének elmulasztása esetén, illetve végre nem hajtása esetén, a magatartás elkövetőjével szemben 50.000 forintig terjedő bírság szabható ki az alábbiak szerint:

 • az építési tevékenység tekintetében a polgármester a bejelentés elmulasztása esetén 25.000 forint bírságot és a tevékenység eljárási döntés nélküli folytatása esetén, további 25.000 forint bírságot,
 • reklámok elhelyezése tekintetében a bejelentés elmulasztása esetén 30.000 forint bírságot és a tevékenység meg nem szüntetése esetén további 20.000 forint bírságot,
 • rendeltetésmódosítás tekintetében a bejelentés elmulasztása esetén 25.000 forint bírságot, a döntésben foglaltak megszegése esetén további 25.000 forint bírságot szab ki.

A bírság többszöri kiszabására a tevékenység jogszerűvé tételéig kerül sor.
A polgármester ellenőrzi a bejelentési kötelezettség teljesítését és a bejelentett tevékenység folytatását.
A polgármester döntésével szemben Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületéhez lehet fellebbezni.

Csatolt fájlokMéret
PDF ikon telepuleskepi_bejelentes_nyomtatvany.pdf81.43 KB