Településképi Véleményezés, Tervtanács

A Településképi véleményezési, valamint a helyi Építészeti-Műszaki Tervtanács vonatkozásában az alábbiak szerint kell eljárni.
Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a 8/2013.(II.18.) önkormányzati rendeletében (kormányrendeletek előírásainak megfelelve) elrendelte a településképi véleményezéshez kötött eljárás rendjét, melynek célja az építésügyi hatósági engedélyhez kötött építési munkákkal kapcsolatban a városképi illeszkedéssel és a településfejlesztési célokkal összefüggő követelmények kiegyensúlyozott érvényesítése, az épített környezet esztétikus kialakítása.

A rendeletek internetes elérhetősége

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet: http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=155639.315407

A településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló 252/2006. (XII. 7.) Kormányrendelet: http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=104745.298617

A településképi véleményezési eljárásról szóló 8/2013.(II.18.) önkormányzati rendelet

A XVI. Kerületi Önkormányzat helyi építészeti-műszaki tervtanácsot működtet, melynek eljárási szabályairól a 7/2013.(II.18.) önkormányzati rendelet rendelkezik

Településképi véleményezési eljárás
Abban az esetben válassza ezt az eljárást, ha olyan jellegű az építési tevékenysége, amelynek építési engedély kiadásához előzetesen szükséges a polgármester által kiadott Településképi Vélemény megszerezése. Ha tervtanácsra kötelezett a terv, a tervtanácsra ekkor külön nem kell bejelentkeznie, mert ebben az eljárási rendben ez hivatalból megtörténik. Együtt fogja megkapni a Tervtanácsi Véleményt és az arra támaszkodó Településképi Véleményt.

Önálló építészeti-műszaki Tervtanácsi Vélemény kialakítása
Abban az esetben válassza ezt, ha olyan az építési tevékenysége, amelyhez ugyan szükséges lesz a polgármester által kiadott Településképi Vélemény is, de egyelőre csak egy önálló Tervtanácsi Véleményt akar megszerezni. Ha ezt megkapja, egy Ön által kezdeményezett újabb eljárásban – a megszerzett Tervtanácsi Vélemény birtokában – kell kezdeményeznie a
Településképi véleményezési eljárás lefolytatását.

A Tervtanács szükség szerint, egymást követő második héten, csütörtökön 9.00 órától ülésezik a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében. Augusztus 1-től  augusztus 31-ig, illetve december 15-től január 2-ig szünetet tart.

Kikre vonatkoznak ezek az eljárások?

Mindenkire, aki Budapest XVI. kerület közigazgatási területén építésügyi hatósági engedélyhez kötött építési tevékenységet végezne, és azzal összefüggésben lévő építészeti-műszaki tervdokumentációt készít (az önkormányzati rendeletekben foglaltak szerint).

Hogyan kell benyújtani a tervdokumentációt?

Az elkészített tervdokumentációt külön munkarészenként PDF/A formátumba kell konvertálni, a fájlokat az ÉTDR rendszerben www.etdr.gov.hu be kell beküldeni a XVI. Kerületi Polgármesternek (dióhéjban: Tárhely létrehozása, Új előzetes szakhatósági és egyéb szervi megkeresés, a megkeresés célja – a fentebb részletezettek alapján kiválasztva: településképi vélemény, vagy tervtanácsi vélemény kérése, címzettnél Budapest Főváros XVI. Kerület Polgármestere kiválasztása, Dokumentumok feltöltése…, végül a Küldés gombbal a benyújtás végrehajtása).

Tervtanácsi véleményezésre kötelezett eljárás:
A kerület teljes területén minden új építmény, továbbá az L3-XVI/OM területen minden építési engedélyhez kötött építési terv, továbbá minden városképi épület és építmény esetében az ÉTDR-en beküldött tervdokumentációt ki kell nyomtatni két példányban, és a mellékelt formanyomtatvány https://www.bp16.hu/sites/default/files/tartalom/oldal/dokumentumok/kerelem_velemenyezesi_eljarashoz.pdf
egy példányával be kell nyújtani személyesen bármelyik nap az Ügyfélszolgálaton, de postai úton is el lehet küldeni (Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Polgármestere, 1163 Budapest, Havashalom utca 43.).

Amennyiben Ön a fentebb részletezettek alapján csak önálló tervtanácsi véleményt kér, akkor az alábbi formanyomtatványt adja be a kinyomtatott tervekkel:
https://www.bp16.hu/sites/default/files/tartalom/oldal/dokumentumok/kerelem_tervtanacsi_velemenyhez.pdf

Tervtanácsi véleményezésre nem kötelezett eljárás:
Ha a tervezett építés városképi épülettel szomszédos telken van, vagy KL-KT út mellett, vagy a Veres Péter út és a Szabadföld út mellett valósul meg és nem új építés, és a beavatkozás utcai homlokzatot érint, akkor csak a formanyomtatványt kell benyújtani (nem kell hozzá kinyomtatott tervdokumentáció), mert ezek a tervek nem tervtanács kötelezettek.

Mit kell tartalmazni az ÉTDR-en beküldött (és tervtanács esetén kinyomtatott) dokumentációnak?

a tervtanácsi véleményezésre kötelezett eljárás esetén:

 • építészeti műszaki leírást,
 • a településszerkezetet, a telepítést (a környezetbe illeszkedést, a beépítést) bemutató helyszínrajzot a szomszédos építmények, tetőlejtések és a terepviszonyok feltüntetésével,
 • az eltérő szintek alaprajzát 1:200 léptékben,
 • metszeteket 1:200 léptékben,
 • az esztétikus megjelenést (tömegalakítást, színezést, anyaghasználatot) bemutató, a rálátás- és látványvédelmet alátámasztó valamennyi homlokzatot, településképet, utcaképet, látványtervet és fotót,
 • az utcaképnek ortogonális ábrázolásmódú 1:200 léptékűnek kell lennie, min. 2-2 szomszéd épület homlokzati rajzos feltüntetésével,
 • kertépítészeti tervet, legalább 1:200 léptékben, melyen ábrázolni kell az építési telken meglévő, kivágásra javasolt és telepítendő fák helyét, törzsátmérőjét, fajtáját, járdaburkolatokat, valamint javaslatot kell tenni a kerti szerszámtároló helyéről, illetve a közterületi növényeket, közterületi telekkapcsolatokat (behajtók) is ábrázolni kell,
 • a szabályozási tervnek és a helyi építési szabályzatnak a tervezéssel érintett telekre vonatkozó kivonatát.

a tervtanácsi véleményezésre nem kötelezett eljárás esetén:

 • helyszínrajzi elrendezés ábrázolását, a szomszédos beépítés bemutatását, védettség lehatárolását, terepviszonyok megjelenítését szintvonalakkal,
 • településképet befolyásoló tömegformálást, homlokzatalakítást, utcaképet, az illeszkedés ábrázolását (lehet makett, fotómontázs, digitális megjelenítés),
 • reklámelhelyezés ábrázolását,
 • a rendeltetés meghatározását, valamint rövid műszaki leírást a különböző védettségek bemutatásával, a telepítésről és az építészeti kialakításról.

Milyen határidővel készülnek el a Vélemények, és hogyan kapja meg a kérelmező?

A polgármester a teljessé vált kérelem (ÉTDR-re feltöltött és kinyomtatott tervdokumentáció + formanyomtatvány) beérkezésétől számított 15 napon belül kialakítja véleményét.

Azokban az esetekben, amelyekben a véleményezési eljárás alapját a helyi tervtanács véleménye előzi meg, az eljárás határidejének kezdete a tervtanácsi vélemény kialakítása, megléte.

A dokumentációkat folyamatosan lehet benyújtani, és azokat érkezési sorrendben terjesztjük elő legalább a tervtanács ülése előtt 8 nappal. Amennyiben a benyújtott dokumentáció nem felel meg a rendeletekben előírt tartalmi, formai követelményeknek, úgy 3 napon belül egy alkalommal, 8 napos határidővel hiánypótlásra szólítjuk fel a benyújtót. A Tervtanács a véleményét a dokumentáció hiánytalanná válásától számított 15 napon belül alakítja ki.

A Településképi Véleményt (engedélyezésre JAVASOLJA; engedélyezésre NEM JAVASOLJA) a polgármester, a Tervtanácsi Véleményt (engedélyezésre AJÁNJA; engedélyezésre NEM AJÁNJA) a tervtanács adja ki. A kérelmezőnek postai úton eljuttatjuk, továbbá elektronikus formában feltöltjük az ÉTDR elektronikus tárhelyére is.
A tervtanács elnöke által hitelesített Tervtanácsi Vélemény szintén elektronikus formában kerül feltöltésre a kérelmező ÉTDR elektronikus tárhelyére.

A tervtanácsi ülésre e-mailen elküldjük a meghívót, illetve telefonálunk, ezért kérjük ezeket az elérhetőségeket feltüntetni a formanyomtatványon. A tervtanácsi ülésen a tervező, és az ő meghívására az építtető is részt szokott venni. Egy napirendi pont általában fél órás időtartamú. Időcsúszás a bonyolultságtól függően előfordulhat. Egy tervtanácsi ülésnapon ideálisan max. hat terv bírálható el.

A Településképi Vélemény ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az csak az építésügyi hatósági ügyben hozott döntés keretében vitatható.

Csatolt fájlokMéretKözzétéve
PDF ikon kerelem_tervtanacsi_velemenyhez.pdf75.62 KB2016.08.31.
PDF ikon kerelem_velemenyezesi_eljarashoz.pdf73.3 KB2016.08.31.