Ugrás a tartalomra

Közérdekű és közcélból nyilvános adatok megismerésére irányuló igények intézésének a rendje

1. Jogszabályi rendelkezések
A közérdekű adatok megismerésére irányuló eljárás során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) rendelkezései az irányadóak.
Közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat.
Az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szervnek vagy személynek (a továbbiakban együtt: közfeladatot ellátó szerv) lehetővé kell tennie, hogy a kezelésében lévő közérdekű adatot és közérdekből nyilvános adatot – az Infotv.-ben meghatározott kivételekkel – erre irányuló igény alapján bárki megismerhesse.

2. Szervezeti és személyi adatok
A szervezet megnevezése: Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal
A szervezet címe: 1163 Budapest, Havashalom u. 43. 
A szervezet elérhetősége: 1631 Budapest, Havashalom u. 43. KRID azonosító:207157352
A szervezet vezetője: dr. Csomor Ervin jegyző, jegyzo@bp16.hu
A közérdekű és közérdekből nyilvános adatok megismerésére irányuló igények tekintetében felelős szervezeti egység vezetője: Szabó Tamás irodavezető szabotamas@bp16.hu
Adatvédelmi tisztviselő: dr. Csukly Csilla dpo@bp16.hu

3. Adatigénylés módja
A közérdekű vagy közérdekből nyilvános adatok megismerésére irányuló igényt kizárólag írásban a 2. pontban szereplő elérhetőségek egyikén lehet benyújtani.
Az adatigénylést a Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatala az Infotv. rendelkezéseinek figyelembe vételével bírálja el, és a jogszabályi feltételek megléte esetén a lehető legrövidebb időn belül teljesíti. Az adatigénylésre adandó választ az adatkérő által megadott elérhetőségre kell megküldeni. Az elutasított vagy részben elutasított megkeresés esetén az adandó válasznak tartalmaznia kell az esetleges jogorvoslati lehetőségekről szóló felhívást.

4. Adatigénylés költségtérítése
Az adatigénylés teljesítésének esetleges költségtérítése tekintetében a 301/2016. (IX. 30.) Korm. rendelet rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.