Ugrás a tartalomra

Helyi Adók

Tisztelt Ügyfelünk!

A Budapest XVI. kerület illetékességi területén található ingatlanokat építményadó és telekadó terheli. Az adó alanya mindkét adónemnél az ingatlan-nyilvántartás szerinti tulajdonos (amennyiben az ingatlant vagyoni értékű jog terheli, az annak gyakorlására jogosult az adó alanya). Az adófizetési kötelezettség keletkezése, változása vagy megszüntetése az adózó – külön felszólítás nélküli – bevallása alapján kerül az önkormányzati adóhatóság által megállapításra (kivetéses adózás).

Építményadó szempontjából az adó alanya az, aki a naptári év (a továbbiakban: év) első napján az építmény tulajdonosa. Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok. Amennyiben az építményt az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog terheli, az annak gyakorlására jogosult az adó alanya.

Építményadó vonatkozásában fő szabály szerint adókötelezettség alá esik minden lakás és nem lakás céljára szolgáló építmény, azonban a magánszemélyek nem vállalkozási tevékenységre használt lakásaik (ideértve a családi házakat), illetve garázsaik után mentesülnek az adó alól. A kizárólag székhelyként funkcionáló lakások sem esnek adókötelezettség alá. Az adó alapján az adókötelezettség alá eső építmény hasznos alapterülete. Az adó éves mértéke függ az adóköteles rész nagyságától, amelyet a helyi rendelet sávosan határoz meg.

Telekadó vonatkozásában adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő telek. A helyi rendelet értelmében a magánszemélyek, lakásszövetkezetek, társasházak lakóövezet besorolású telkei, illetve a magánszemélyek külterületen található telkei mentesülnek az adó alól. Az adó mértéke a levonható részek után fennmaradó m2-ben számított telekméret után kerül meghatározásra.

Kérjük, hogy figyelmesen olvassák el az alanyi és tárgyi adómentességekre vonatkozó törvényi és helyi részletes szabályokat!

Az építmény-és telekadót minden évben két egyenlő részletben adóév március 15. napjáig, illetve szeptember 15. napjáig kell megfizetni csekken, vagy bankszámlanyitásra kötelezett adózó esetén átutalással. Az önkormányzati adóhatóság által év közben, visszamenőlegesen megállapított adót a határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül kell megfizetni.
Adóhatóságunk minden év elején folyószámla értesítőt küld a nyilvántartásában szereplő ügyfeleinek. Továbbá minden év október 31-ig a hátralékkal rendelkezők részére külön felszólítást postázunk.

Fizetési nehézség esetén lehetőség van részletfizetés, fizetési halasztás, indokolt esetben mérséklés kérelmezésére, melyre külön eljárás alapján vagyoni, szociális, jövedelmi, gazdálkodási helyzetet vizsgálva bírál el az önkormányzati adóhatóság.

Számlaszámok: 
Építményadó:             11784009-15516006-02440000
Telekadó:                    11784009-15516006-02510000
Az idegenforgalmi adó azt a magánszemélyt terheli, aki nem állandó lakosként az önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt. A helyi adókról szóló törvény tételesen felsorolja, hogy mely esetben mentesül a magánszemély az adófizetési kötelezettség alól.
Az adóbeszedésre kötelezettnek a beszedett adóról a tárgyhónapot követő hó 15. napjáig kell adóbevallást benyújtania az önkormányzati adóhatósághoz.

Számlaszám:
Idegenforgalmi adó:   11784009-15516006-03090000

Talajterhelési díjat bevallás alapján kell megfizetnie annak, aki Budapest Főváros XVI. kerület közigazgatási területén a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá és a helyi vízgazdálkodási hatósági, illetve vízjogi engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést – ideértve az egyedi zárt szennyvíztározót is – alkalmaz.
A díjfizetési kötelezettség keletkezését, megszűnését, illetve a díj mértékét a talajterhelési díjról szóló helyi rendelet részletezi, ugyanakkor ezúton is felhívjuk a tisztelt Ügyfél figyelmét, hogy amennyiben a közcsatornát év közben helyezik üzembe, a díjfizetési kötelezettség a kibocsátót a közcsatorna üzembe helyezését követő 90. naptól terheli. A díjfizetési kötelezettség megszűnik attól a naptól, amikor a kibocsátó a szennyvíz elvezetésére szerződést köt a közszolgáltatóval.
Kérjük, a díjfizetési kötelezettség keletkezésére, illetve megszűnésére okot adó körülményt az önkormányzati adóhatósághoz 15 napon szíveskedjen bejelenteni!

Számlaszám:
Talajterhelési díj:         11784009-15516006-03920000

Részletes tájékoztatás valamennyi adónemről az alábbi linken található:
https://www.bp16.hu/e-ugyintezes/adozas