Ugrás a tartalomra

Bölcsődei beiratkozáshoz hasznos információk

Tisztelt Szülők! 

Tájékoztatom Önöket, hogy a 2024/2025-ös gondozási-nevelési évre a bölcsődei jelentkezés időpontja és módja az alábbiak szerint alakul.
A felvételre jelentkezés időszaka: 2024. május 6-tól 10-ig. 
A fent jelölt időszakban a szülő gyermeke bölcsődei felvételét az adott év szeptemberben kezdődő gondozási-nevelési évre kérheti, mely nevelési évben a gyermek a bölcsődét legkésőbb 2025. január 31-ig megkezdi. Ezen túlmenően a szabad férőhelyek függvényében a gyermekfelvétel egész évben folyamatos. 
A jelentkezés módja: 
A Bölcsődei jelentkezési lapot honlapunkról tudják letölteni.

 • A kitöltött felvételi kérelmeket személyesen az Önök által választott bölcsődében tudják benyújtani az alábbi időpontokban: 2024. május 6-10-ig, (hétfőtől péntekig 9:00-12:00 óra között).
 • Online jelentkezés esetén:
  Honlap: www.bp16kertvarosibolcsodek.hu  a honlapról letölthető a jelentkezési lap, melyet kitöltés és aláírás után az egyesitettbolcsode@gamesz16.hu címre megküldeni szíveskedjenek a jelentkezéshez szükséges dokumentumokkal együtt.

Kerületünkben a szülő a bölcsődét szabadon választhatja meg. 
Az eltérő fejlődésű, korai fejlesztést igénylő gyermeket nevelő családok számára két bölcsőde (Napsugár Bölcsőde, Bóbita Bölcsőde) biztosít ellátást. Ez a két intézmény rendelkezik olyan tárgyi és személyi feltétellel, amely a fejlesztésre szoruló kisgyermekek teljes körű ellátását magas színvonalon képes ellátni. A kérelem elején a bölcsődék kiválasztásánál ezt vegyék figyelembe.   Előfordulhat, hogy az Önök választását módosítanunk kell, mert a gyermekük állapotának és egyéni igényeinek megismerését követően a Felvételi Bizottság a gyermek számára legmegfelelőbb bölcsődét választja ki a két bölcsőde közül. 

Kérjük, hogy a Jelentkezéshez az alábbi szükséges iratokat hozza magával:

 • a gyermek és a beírató szülők eredeti lakcímet igazoló érvényes hatósági igazolványa /bemutatásra/
 • a gyermek eredeti tajkártyája
 • rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek esetén az erről szóló határozatot
 • Munkavállalási szándéknyilatkozat, melyet a jelentkezési lappal együtt ad le.

Bölcsődébe felvehető:

 • a XVI. kerületi közigazgatási területen lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező és életvitelszerűen a kerületben lakó gyermek
 • az 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról kiemeli olyan kisgyermek felvételi lehetőségét, akinek szociális vagy egyéb ok miatt egészséges fejlődése érdekében szükséges a bölcsődei gondozás, nevelés
 • aki a Napraforgó Család- és Gyermekjóléti Központ javaslatával rendelkezik
 • akit egyedülálló vagy időskorú személy nevel, vagy akivel együtt a családban három vagy több gyermeket nevelnek,
 • akinek szülője, gondozója szociális helyzete miatt az ellátásról nem tud gondoskodni
 • akinek szülője orvosilag igazolt betegsége miatt a gyermekének ellátását biztosítani nem, vagy csak részben tudja
 • akit - gyámhatósági határozat alapján - gyámként kirendelt időskorú (a reá vonatkozó nyugdíjkorhatárt elért) hozzátartozója nevel
 • a meghatározott sorrendiség figyelembevétele nélkül – szükség esetén - soron kívül a gyermek bölcsődei ellátását biztosítani kell, ha a gyámhatóság védelembe vételt rendelt el és kötelezi a szülőt, hogy folyamatosan vegye igénybe a gyermekek napközbeni ellátását
 • akiknek szülei, nevelői, gondozói munkavégzésük, munkaerő piaci részvételt elősegítő programban, képzésben való részvételük, betegségük, vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni

Felvételről való döntés:
A bölcsődei felvételről bizottság (bölcsődevezető, bölcsődevezető helyettes, szaktanácsadó) dönt. Figyelembe vesszük a körzeti védőnő véleményét, a család élethelyzetét, valamint az 1997. évi XXXI Tv. 43. § (3) bekezdés rendelkezéseit.
A korai fejlesztést igénylő gyermekek felvételről szakmai csoport (gyógypedagógus, konduktor, bölcsődevezető) dönt a gyermekkel való megismerkedést, valamint a szülővel történő beszélgetést követően, írásban rögzített szempontsor alapján.
A bölcsődei felvétel során előnyben kell részesíteni azt a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeket, akinek mindkét szülője vagy más törvényes képviselője igazolja, hogy munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll.
-  [Gyvt. 43. §(3) ] „(3) A bölcsődei felvétel során előnyben kell részesíteni
- a) - ha a gyermek szülője, más törvényes képviselője a felvételi kérelem benyújtását követő 30 napon belül igazolja, hogy munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll -
- aa) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeket,
- ab) a három vagy több gyermeket nevelő családban élő gyermeket,
- ac) az egyedülálló szülő által nevelt gyermeket, és
- b) a védelembe vett gyermeket”.

A döntésről a bölcsődevezető írásban értesíti a szülőt (törvényes képviselőt), melyet a jelentkezési lapon szereplő e-mail címre megküldünk, illetve személyesen a Centi Bölcsődében (1165 Budapest, Centenáriumi sétány 5/a) vehet át 2024.06.10-től 06.12-ig (délelőtt 9-12 óráig) átvehető. A szülő akadályoztatása esetén írásbeli meghatalmazás alapján áll módunkban az értesítést átadni.
Abban az esetben, ha a gyermek nem nyert felvételt automatikusan várólistára kerül. Férőhely üresedés esetén a létszám betöltésekor figyelembe vesszük a várólistán lévő családok élethelyzetét, s a családban történő változásokat.

Túljelentkezés során előnyben részesülnek:

 • a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek, akiknek szülője vagy más törvényes képviselője igazolja, hogy munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll,
 • azok a gyermekek, akinek szülője/törvényes képviselője egyedülálló és munkaviszonnyal rendelkezik,
 • azok a gyermekek, akinek családjában három, vagy több gyermeket nevelnek és a szülők munkaviszonnyal rendelkeznek,
 • azok a gyermekek, akiknél az anya szakorvos által igazolt egészségi állapota indokolja a gyermek felvételét.

Ha a szülő (törvényes képviselő) a felvételi döntést vitatja, akkor az értesítés kézhezvételétől számított 15 munkanapon belül a XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde intézményvezetőjéhez fordulhat.
A szülő a kérelmét a XVI. Kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde székhelyére (1165 Budapest, Centenáriumi sétány 5/a) írásban nyújthatja be. Az Intézményvezető a szülő kérelmét – az ügy összes iratanyagával és háttér-információjával együtt – 15 munkanapon belül megvizsgálja.
Amennyiben a felvételi kérelmet – férőhelyhiány miatt – nem lehet teljesíteni, úgy az intézményvezető felhívja a szülő figyelmét arra, hogy a gyermeke jelentkezési lapja nyilvántartásban marad, és üresedés esetén az elhelyezés időpontjáról a szülőt haladéktalanul értesíti.
További kérdés esetén, a 400-1263-as telefonszámon nyújtunk tájékoztatást.
Várjuk jelentkezésüket.      

Tisztelettel:

Tamás Jánosné
intézményvezető