Ugrás a tartalomra

Bölcsődei beiratkozáshoz hasznos információk

Tájékoztató

Tisztelt Szülők!

Tájékoztatom Önöket, hogy a 2021/2022-es gondozási-nevelési évre a bölcsődei jelentkezés időpontja és módja az alábbiak szerint alakul.

A beiratkozás időszaka: 2021.05.03 -05.14-ig tart.

A fent jelölt időszakban a szülő gyermeke bölcsődei felvételét az adott év szeptemberben kezdődő gondozási - nevelési évre kérheti.

Ezen túlmenően a szabad férőhelyek függvényében a gyermekfelvétel egész évben folyamatos,

A jelentkezés módja:

A Bölcsődei jelentkezési lapot honlapunkról tudják letölteni.

Honlap: www.bp16kertvarosibolcsodek.hu

A kitöltött jelentkezési lapot az alábbi e-mail címre 2021.05.03-05.14-ig kérjük eljuttatni.

E-mail cím: egyesitettbolcsode@gamesz16.hu

A szülő az általa kitöltött „Jelentkezési lap”- beküldésével regisztrálja a bölcsődébe történő jelentkezését.

Kerületünkben a szülő az adott bölcsőde felvételi kapacitásától függően a bölcsődét szabadon választhatja.

Az eltérő fejlődésű, korai fejlesztést igénylő gyermeket nevelő családok számára két bölcsőde (Napsugár Bölcsőde, Bóbita Bölcsőde) biztosít ellátást. A kérelem elején a bölcsődék kiválasztását kérő pontnál kérjük, vegyék figyelembe, hogy az eltérő fejlődésű, korai fejlesztést igénylő gyermeket nevelő családok számára két bölcsőde (Napsugár Bölcsőde, Bóbita Bölcsőde) biztosít ellátást. Előfordulhat, hogy az Önök választását módosítanunk kell, mert a gyermekük állapotának és egyéni igényeinek megismerését követően a Felvételi Bizottság a gyermek számára legmegfelelőbb bölcsődét választja ki a két bölcsőde közül.

Bölcsődébe felvehető:

 • a XVI. Kerületi közigazgatási területen lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező és életvitelszerűen a kerületben lakó gyermek,
 • az 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról kiemeli olyan kisgyermek felvételi lehetőségét, akinek szociális- vagy egyéb ok miatt egészséges fejlődése érdekében szükséges a bölcsődei gondozás, nevelés,
 • aki a Napraforgó Család- és Gyermekjóléti Központ javaslatával rendelkezik,
 • akit egyedülálló vagy időskorú személy nevel, vagy akivel együtt a családban három vagy több gyermeket nevelnek,
 • akinek szülője, gondozója szociális helyzete miatt az ellátásról nem tud gondoskodni,
 • akinek szülője orvosilag igazolt betegsége miatt a gyermekének ellátását biztosítani nem, vagy csak részben tudja,
 • akit – gyámhatósági határozat alapján ­­– gyámként kirendelt időskorú (a reá vonatkozó nyugdíjkorhatárt elért) hozzátartozója nevel,
 • a meghatározott sorrendiség figyelembe vétele nélkül – szükség esetén-soron kívül – a gyermek bölcsődei ellátását biztosítani kell, ha a gyámhatóság védelembe vételt rendelt el és kötelezi a szülőt, hogy folyamatosan vegye igénybe a gyermekek napközbeni ellátását,
 • akiknek szülei, nevelői, gondozói munkavégzésük, munkaerő piaci részvételt elősegítő programban, képzésben való részvételük, betegségük, vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni.

Felvételről való döntés:

A bölcsődei felvételről bizottság dönt, (bölcsődevezető, bölcsődevezető helyettes, szakmai tanácsadó) figyelembe vesszük a körzeti védőnő véleményét, a család élethelyzetét, valamint az 1997. évi XXXI. tv. 43. § (3) bekezdés rendelkezéseit.

A döntésről a bölcsődevezető 2021.06.15-ig e-mailen értesíti a szülőt (törvényes képviselőt).

Abban az esetben, ha a gyermekük helyhiány miatt nem nyert felvételt, arról írásban (postai úton) kapnak értesítést. A gyermek automatikusan várólistára kerül. Férőhely üresedés esetén a létszám betöltésekor figyelembe vesszük a várólistán lévő családok élethelyzetét, a családban történő változásokat, s ennek alapján döntünk a felvételről.

Túljelentkezés esetén előnyben részesülnek:

 • a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek, akiknek szülője, vagy más törvényes képviselője igazolja, hogy munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll,
 • azok a gyermekek, akinek szülője/törvényes képviselője egyedülálló és munkaviszonnyal rendelkezik,
 • azok a gyermekek, akinek családjában három, vagy több gyermeket nevelnek és a szülők munkaviszonnyal rendelkeznek,
 • azok a gyermekek, akiknél az anya szakorvos által igazolt egészségi állapota indokolja a gyermek felvételét

Ha a szülő (törvényes képviselő) a felvételi döntést vitatja, akkor az értesítés kézhezvételétől számított 15 munkanapon belül a XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde intézményvezetőjéhez fordulhat.

A szülő a kérelmét a XVI. Kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde székhelyére (1165 Budapest, Centenáriumi sétány 5/a) írásban nyújthatja be. Az Intézményvezető a szülő kérelmét – az ügy összes iratanyagával és háttér-információjával együtt – 15 munkanapon belül megvizsgálja.

 Amennyiben a felvételi kérelmet – férőhelyhiány miatt – nem lehet teljesíteni, úgy az intézményvezető felhívja a szülő figyelmét arra, hogy a gyermeke jelentkezési lapja nyilvántartásban marad, és üresedés esetén az elhelyezés időpontjáról a szülőt haladéktalanul értesíti.

További kérdés esetén, a 400-1263-as telefonszámon nyújtunk tájékoztatást.

Amennyiben a gyermeke felvételt nyer, a beiratkozáshoz alábbi dokumentumokat az első bölcsődei napon kérjük magukkal hozni:

 • bemutatásra a gyermek- és a beírató szülők eredeti lakcímet igazoló érvényes hatósági igazolványát,
 • a gyermek eredeti TAJ kártyáját,
 • rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek esetén az erről szóló határozatot,
 • a szülők munkáltatói igazolásait.

Amennyiben a szülő nem rendelkezik munkahellyel, abban az esetben munkavállalási szándéknyilatkozatot kérünk.

Várjuk jelentkezésüket.    

                                                     Tisztelettel:

                                                                                             Tamás Jánosné

                                                                                                Intézményvezető

Csatolmány Méret
Bolcsodei_beiratkozas_20212022_tajekozato.pdf (362.97 KB) 362.97 KB
Bolcsodei_felveteli_kerelem2021.doc (57.5 KB) 57.5 KB
Kategória
Közzétéve
2020. 04. 01. - 15:39
Utoljára szerkesztve
2021. 03. 29. - 10:32