Ugrás a tartalomra

Bölcsődei beiratkozáshoz hasznos információk

Tisztelt Szülők!  

Tájékoztatom Önöket, hogy a 2022/2023-as gondozási-nevelési évre a bölcsődei jelentkezés időpontjai és módjai az alábbiak szerint alakulnak.

A felvételre jelentkezés időszaka:

Korai fejlesztést igénylő gyermekek esetén: 2022. április 18-23-ig,

Alapellátást és az időszakos gyermekfelügyeletet igénylő gyermekek esetében: 2022. május 2-6-ig,

A fent jelölt időszakban a szülő gyermeke bölcsődei felvételét az adott év szeptemberben kezdődő gondozási - nevelési évre kérheti, mely nevelési évben a gyermek a bölcsődét legkésőbb 2023 január 31-ig megkezdi. Ezen túlmenően a szabad férőhelyek függvényében a gyermekfelvétel egész évben folyamatos.

A jelentkezés módja:

A Bölcsődei jelentkezési lapot honlapunkról tudják letölteni.

A kitöltött felvételi kérelmeket személyesenaz Önök által választott bölcsődében tudják benyújtani az alábbi időpontokban:

 • korai fejlesztést igénylő gyermekek esetében 2022. április 18-23-ig, (hétfőtől péntekig 9:00-12:00 óra között),
 • az alapellátást- és az időszakos gyermekfelügyeletet igénylők esetében 2022. május 2-6-ig, (hétfőtől péntekig 9:00-12:00 óra között).

Online jelentkezés esetén:

Honlap: www.bp16kertvarosibolcsodek.hu  a honlapról letölthető a jelentkezési lap, melyet kitöltés és aláírás után az egyesitettbolcsode@gamesz16.hu   címre megküldeni szíveskedjenek.

Kerületünkben a szülő a bölcsődét szabadon választhatja meg.

Az eltérő fejlődésű, korai fejlesztést igénylő gyermeket nevelő családok számára két bölcsőde (Napsugár Bölcsőde, Bóbita Bölcsőde) biztosít ellátást. Ez a két intézmény rendelkezik olyan tárgyi és személyi feltétellel, amely a fejlesztésre szoruló kisgyermekek teljes körű ellátását magas színvonalon képes ellátni. A kérelem elején a bölcsődék kiválasztásánál ezt vegyék figyelembe.   Előfordulhat, hogy az Önök választását módosítanunk kell, mert a gyermekük állapotának és egyéni igényeinek megismerését követően a Felvételi Bizottság a gyermek számára legmegfelelőbb bölcsődét választja ki a két bölcsőde közül.

Kérjük, hogy a Jelentkezéshez az alábbi szükséges iratokat hozza magával:

 • a gyermek- és a beírató szülők eredeti lakcímet igazoló érvényes hatósági igazolványa, / bemutatásra/
 • a gyermek eredeti TAJ kártyája,
 • rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek esetén az erről szóló határozatot,
 • Munkavállalási szándéknyilatkozat, melyet a jelentkezési lappal együtt ad le.

Bölcsődébe felvehető:

 • a XVI. Kerületi közigazgatási területen lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező és életvitelszerűen a kerületben lakó gyermek,
 • az 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról kiemeli olyan kisgyermek felvételi lehetőségét, akinek szociális- vagy egyéb ok miatt egészséges fejlődése érdekében szükséges a bölcsődei gondozás, nevelés,
 • aki a Napraforgó Család- és Gyermekjóléti Központ javaslatával rendelkezik,
 • akit egyedülálló vagy időskorú személy nevel, vagy akivel együtt a családban három vagy több gyermeket nevelnek,
 • akinek szülője, gondozója szociális helyzete miatt az ellátásról nem tud gondoskodni,
 • akinek szülője orvosilag igazolt betegsége miatt a gyermekének ellátását biztosítani nem, vagy csak részben tudja,
 • akit - gyámhatósági határozat alapján - gyámként kirendelt időskorú (a reá vonatkozó nyugdíjkorhatárt elért) hozzátartozója nevel,
 • a meghatározott sorrendiség figyelembevétele nélkül – szükség esetén-soron kívül a gyermek bölcsődei ellátását biztosítani kell, ha a gyámhatóság védelembe vételt rendelt el és kötelezi a szülőt, hogy folyamatosan vegye igénybe a gyermekek napközbeni ellátását,
 • akiknek szülei, nevelői, gondozói munkavégzésük, munkaerő piaci részvételt elősegítő programban, képzésben való részvételük, betegségük, vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni.

Felvételről való döntés:

A bölcsődei felvételről bizottság dönt. (Bölcsődevezető, bölcsődevezető helyettes, szakmai tanácsadó.) Figyelembe vesszük a körzeti védőnő véleményét, a család élethelyzetét, valamint az 1997. évi XXXI Tv. 43. § (3) bekezdés rendelkezéseit.

A korai fejlesztést igénylő gyermekek felvételről szakmai csoport (gyermekorvos, gyógypedagógus, konduktor, bölcsődevezető) dönt a gyermekkel való megismerkedést, valamint a szülővel történő beszélgetést követően, írásban rögzített szempontsor alapján.

A bölcsődei felvétel során előnyben kell részesíteni azt a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeket, akinek mindkét szülője vagy más törvényes képviselője igazolja, hogy munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll.

-  [Gyvt. 43. §(3) ] „(3) A bölcsődei felvétel során előnyben kell részesíteni

- a) - ha a gyermek szülője, más törvényes képviselője a felvételi kérelem benyújtását követő 30 napon belül igazolja, hogy munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll -

- aa) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeket,

- ab) a három vagy több gyermeket nevelő családban élő gyermeket,

- ac) az egyedülálló szülő által nevelt gyermeket, és

- b) a védelembe vett gyermeket”.

A döntésről a bölcsődevezető írásban értesíti a szülőt (törvényes képviselőt), melyet személyesen a Centi Bölcsődében (1165 Budapest, Centenáriumi sétány 5/a) vehet át 2022.06.20-től 06.24-ig (délelőtt 9-12 óráig). A szülő akadályoztatása esetén írásbeli meghatalmazás alapján áll módunkban az értesítést átadni.

Abban az esetben, ha a gyermek nem nyert felvételt automatikusan várólistára kerül. Férőhely üresedés esetén a létszám betöltésekor figyelembe vesszük a várólistán lévő családok élethelyzetét, s a családban történő változásokat.

 Túljelentkezés során előnyben részesülnek:

 • a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek, akiknek szülője vagy más törvényes képviselője igazolja, hogy munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll,
 • azok a gyermekek, akinek szülője/törvényes képviselője egyedülálló és munkaviszonnyal rendelkezik,
 • azok a gyermekek, akinek családjában három, vagy több gyermeket nevelnek és a szülők munkaviszonnyal rendelkeznek,
 • azok a gyermekek, akiknél az anya szakorvos által igazolt egészségi állapota indokolja a gyermek felvételét.

Ha a szülő (törvényes képviselő) a felvételi döntést vitatja, akkor az értesítés kézhezvételétől számított 15 munkanapon belül a XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde intézményvezetőjéhez fordulhat.

A szülő a kérelmét a XVI. Kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde székhelyére (1165 Budapest, Centenáriumi sétány 5/a) írásban nyújthatja be. Az Intézményvezető a szülő kérelmét – az ügy összes iratanyagával és háttér-információjával együtt – 15 munkanapon belül megvizsgálja.

Amennyiben a felvételi kérelmet – férőhelyhiány miatt – nem lehet teljesíteni, úgy az intézményvezető felhívja a szülő figyelmét arra, hogy a gyermeke jelentkezési lapja nyilvántartásban marad, és üresedés esetén az elhelyezés időpontjáról a szülőt haladéktalanul értesíti.

További kérdés esetén, a 400-1263-as telefonszámon nyújtunk tájékoztatást.

Várjuk jelentkezésüket.

Tisztelettel:

Tamás Jánosné
Intézményvezető

Csatolmány Méret
bolcsodei_beiratkozas_2022.pdf (212.91 KB) 212.91 KB