Ugrás a tartalomra

Bölcsődei beiratkozáshoz hasznos információk

Tájékoztató

Tisztelt Szülők!

Tájékoztatom Önöket, hogy a 2020/2021-es gondozási-nevelési évre a bölcsődei jelentkezés időpontja és módja az alábbiak szerint történik.

A beiratkozás időpontja: 2020.04.13 - 17-ig tart.

Ezen túlmenően a gyermekfelvétel egész évben folyamatos, a szabad férőhelyek függvényében. A szülő gyermeke bölcsődei felvételét az adott év szeptemberben kezdődő nevelési évre kérheti.

A jelentkezés módja:

A Bölcsődei jelentkezési lapot honlapunkról lehet letölteni.

Honlap: www.bp16kertvarosibolcsodek.hu

A kitöltött jelentkezési lapot az alábbi e-mail címre 2020.04.17-ig lehet eljuttatni.

E-mail címe: egyesitettbolcsode@gamesz16.hu

A szülő a kitöltött „Jelentkezési lap”- beküldésével regisztrálja a bölcsődébe történő jelentkezését.

Kerületünkben a szülő a bölcsődét szabadon választhatja.

A Beiratkozáshoz szükséges alábbi dokumentumokat az első bölcsődei napon kérjük magukkal hozni.

 • bemutatásra a gyermek- és a beírató szülők eredeti lakcímet igazoló érvényes hatósági igazolványa,
 • a gyermek eredeti TAJ kártyája,
 • rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek esetén az erről szóló határozatot,
 • a szülők munkáltatói igazolásaikat,
 • amennyiben nem rendelkezik munkahellyel munkavállalási szándéknyilatkozat.

Bölcsődébe felvehető:

 • A XVI. Kerületi közigazgatási területen lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező és életvitelszerűen a kerületben lakó.
 • Az 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról kiemeli olyan kisgyermek felvételi lehetőségét, akinek szociális- vagy egyéb ok miatt egészséges fejlődése érdekében szükséges a bölcsődei gondozás, nevelés.
 • Aki a Napraforgó Család- és Gyermekjóléti Központ javaslatával rendelkezik,
 • akit egyedülálló vagy időskorú személy nevel, vagy akivel együtt a családban három vagy több gyermeket nevelnek,
 • akinek szülője, gondozója szociális helyzete miatt az ellátásról nem tud gondoskodni,
 • akinek szülője orvosilag igazolt betegsége miatt a gyermekének ellátását biztosítani nem, vagy csak részben tudja,
 • akit - gyámhatósági határozat alapján - gyámként kirendelt időskorú (a reá vonatkozó nyugdíjkorhatárt elért) hozzátartozója nevel,
 • a meghatározott sorrendiség figyelembe vétele nélkül – szükség esetén-soron kívül a gyermek bölcsődei ellátását biztosítani kell, ha a gyámhatóság védelembe vételt rendelt el és kötelezi a szülőt, hogy folyamatosan vegye igénybe a gyermekek napközbeni ellátását,
 • akiknek szülei, nevelői, gondozói munkavégzésük, munkaerő piaci részvételt elősegítő programban, képzésben való részvételük, betegségük, vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni.

Felvételről való döntés:

A bölcsődei felvételről bizottság dönt, (bölcsődevezető, bölcsődevezető helyettes, szakmai tanácsadó) figyelembe vesszük a körzeti védőnő véleményét, a család élethelyzetét, valamint az 1997. évi XXXI Tv. 43. § (3) bekezdés rendelkezéseit.

A döntésről a bölcsődevezető e-mailon értesíti a szülőt (törvényes képviselőt), 2020.04.30-ig

Alulírott szülő jelen nyilatkozatommal hozzájárulok/nem járulok hozzá (a megfelelő rész aláhúzandó) ahhoz, hogy a gyermekem felvételéről szóló értesítést vagy elutasításáról szóló határozatot a Bölcsőde elektronikus úton megküldje számomra.

E-mail címem:________________________________________ (Olvasható módon kérjük kitölteni! Kizárólag a szülő e-mail címére kerül kiküldésre a határozat.)

Abban az esetben, ha a gyermek nem nyert felvételt automatikusan várólistára kerül. Férőhely üresedés következtében a létszám betöltésekor figyelembe vesszük a várólistán lévő családok élethelyzetét, s a családban történő változásokat.

Túljelentkezés esetén előnyben részesülnek:

 • a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek, akiknek szülője, vagy más törvényes képviselője igazolja, hogy munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll,
 • azok a gyermekek, akinek szülője/törvényes képviselője egyedülálló és munkaviszonnyal rendelkezik,
 • azok a gyermekek, akinek családjában három, vagy több gyermeket nevelnek és a szülők munkaviszonnyal rendelkeznek,
 • azok a gyermekek, akiknél az anya szakorvos által igazolt egészségi állapota indokolja a gyermek felvételét.

Ha a szülő (törvényes képviselő) a felvételi döntést vitatja, akkor az értesítés kézhezvételétől számított 15 munkanapon belül a XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde intézményvezetőjéhez fordulhat.

A szülő a kérelmét a XVI. Kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde székhelyére (1165 Budapest, Centenáriumi sétány 5/a) írásban nyújthatja be. Az Intézményvezető a szülő kérelmét – az ügy összes iratanyagával és háttér-információjával együtt – 15 munkanapon belül megvizsgálja.

 Amennyiben a felvételi kérelmet – férőhelyhiány miatt – nem lehet teljesíteni, úgy az intézményvezető felhívja a szülő figyelmét arra, hogy a gyermeke jelentkezési lapja nyilvántartásban marad, és üresedés esetén az elhelyezés időpontjáról a szülőt haladéktalanul értesíti.

További kérdés esetén, a 400-1263-as telefonszámon nyújtunk tájékoztatást.

Várjuk jelentkezésüket.   

                                                                                                        

                                                     Tisztelettel:

                                                                                             Tamás Jánosné

                                                                                                Intézményvezető

 

Csatolmány Méret
Tajekoztato Bolcsodei beiratkozashoz.PDF (2.49 MB) 2.49 MB
Felveteli_kerelem_2020.doc (44 KB) 44 KB
Kategória
Közzétéve
2020. 04. 01. - 15:39
Utoljára szerkesztve
2020. 04. 02. - 08:43