Ugrás a tartalomra

Óvodai beiratkozáshoz hasznos információk

HIRDETMÉNY
az óvodai felvételekről a 2024/2025. nevelési évre

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 8. § (2) bekezdése értelmében, a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt

A szülő - tárgyév április 15. napjáig benyújtott– kérelemben kérelmezheti a területileg illetékes járási hivatalnál gyermeke óvodakezdésének halasztásátA járási hivatal a szülői kérelem alapján, a gyermek jogos érdekeit szem előtt tartva felmentheti a gyermeket az óvodai foglalkozáson történő részvétel alól annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, különös méltánylást érdemlő esetben, újabb kérelem alapján annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti, ha ezt a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. 

Az Nkt. 8. § (1) bekezdése szerint az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény, amely a gyermeket fokozatosan, de különösen az utolsó évében az iskolai nevelés-oktatásra készíti fel. 

Az Nkt. 4. § 19. pontja szerint a nevelési év: az óvodában szeptember 1-jétől a következő év augusztus 31-éig tartó időszak.

A gyermek óvodai nevelésben való részvételének biztosítása a szülő kötelessége (Nkt. 72. § (1) bekezdés b) pont). Az Nkt. 49. § (1) bekezdése szerint az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzata által fenntartott óvodák:

Cinkotai Huncutka Óvoda 

székhelye: 1164 Budapest, Ostoros út 6-8.              
e-mail-címe: ostoros.ovoda@gamesz16.hu 

Budapest XVI. kerületi Gyerekkuckó Óvoda 

székhelye: 1165 Budapest, Centenáriumi sétány 3. 
e-mail-címe: gyerekkucko.ovoda@gamesz16.hu 

Budapest XVI. kerületi Margaréta Óvoda 

székhelye: 1162 Budapest, Péterke u. 10-12.      
e-mail-címe: margareta.ovoda@gamesz16.hu 

Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda

székhelye: 1165 Budapest, Baross G. u. 32-36.    
e-mail-címe: fecskefeszek.ovoda@gamesz16.hu 

Budapest XVI. kerületi Napsugár Óvoda 

székhelye: 1163 Budapest, Cziráki u. 8-10.           
e-mail-címe: napsugar.ovoda@gamesz16.hu

Sashalmi Manoda Óvoda 

székhelye: 1163 Budapest, Könyvtár u. 26.            
e-mail-címe: manoda.ovoda@gamesz16.hu 

Szentmihályi Játszókert Óvoda 

székhelye: 1161 Budapest, Baross u. 141.          
e-mail-címe: jatszokert.ovoda@gamesz16.hu 

 

Az óvodák felvételi körzete, a beiratkozáshoz szükséges információk, valamint az óvodák részletes adatai a XVI. kerületi Önkormányzat honlapján megtalálhatóak - www.bp16.hu.

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 20. § (2) bekezdése szerint a szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni az önkormányzat által közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott időpontban az Önkormányzat által fenntartott, vagy más óvodába, illetőleg az óvodalátogatási kötelezettség alól felmentését kérni. 

 

A jelentkezés/beiratkozás időpontja: 2024. május 6-10.

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába, illetve az iskolába nem íratja be, szabálysértést követ el (a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § (1) bekezdés a) pont).

 

A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt (https://www.oktatas.hu/kozneveles/kulfoldre_tavozas_bejelentese).

 

Mit kell tudni az óvodai felvételekről:

Az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozások keretében folyik (Rendelet 12. §). Az Nkt. 8. § (1) bekezdése szerint az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen, fővárosi kerületben, vagy ha a felvételi körzet több településen található, az érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

Az Nkt. 49. § (3) bekezdése szerint az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik (a továbbiakban: kötelező felvételt biztosító óvoda). 

Az óvodai jogviszony a beíratás napján jön létre. A gyermek az óvodai jogviszonyon alapuló jogait a beíratás napjától kezdve gyakorolhatja. Jogszabály, továbbá az óvoda házirendje egyes jogok gyakorlását az első nevelési év megkezdéséhez kötheti (Nkt. 49. § (3a) bekezdés).

Életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a gyermek a kötelező felvételt biztosító óvoda körzetében található ingatlant otthonául használja és az ilyen ingatlan a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában a gyermek lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként az óvodai beiratkozás első határnapját megelőző három hónapnál régebb óta szerepel. Ha ez nem teljesül, vagy ha bármely körülmény alapján arra lehet következtetni, hogy a gyermek a nyilvántartásban szereplő lakhelyén vagy tartózkodási helyén nem életvitelszerűen lakik, úgy az óvodaigazgató vagy a fenntartó által szervezett bizottság jogosult felszólítani az óvodába jelentkező gyermek szülőjét, hogy az életvitelszerű körzetben lakás tényét akként igazolja, hogy a felszólítás kézhez vételétől számított 15 napon belül bemutatja a területileg illetékes védőnőtől származó, a védőnői ellátás igénybevételét igazoló nyilatkozatot (Rendelet 20. § (9) bekezdés).

Amennyiben az óvodaigazgató, illetve az általa vagy a fenntartó által szervezett bizottság felszólítása ellenére a szülő a védőnői nyilatkozatot nem mutatja be, úgy az óvodaigazgató, illetve az általa vagy a fenntartó által szervezett bizottság jogosult az életvitelszerűen körzetben lakást családlátogatás kezdeményezésével ellenőrizni. Ha az óvodaigazgató, az általa, illetve a fenntartó által szervezett bizottság által javasolt legalább három időpont közül a gyermek szülője vagy törvényes képviselője egy alkalommal sem teszi lehetővé a családlátogatást, úgy vélelmezni kell, hogy a gyermek nem életvitelszerűen lakik a kötelező felvételt biztosító óvoda körzetében, és ennek alapján az óvodai felvétel megtagadható (Rendelet 20. § (10) bekezdés).

Az óvoda igazgatója a felvételi, átvételi kérelmek elbírálásáról – a döntést megalapozó indokolással, a fellebbezésre vonatkozó tájékoztatással írásban – 2024. június 10. napjáig hoz döntést, és közli a szülővel (Rendelet 20. § (4) bekezdés).

Az óvoda döntése ellen a szülő a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül eljárást megindító kérelmet nyújthat be az óvoda igazgatójánál (Nkt. 37. §).