Ugrás a tartalomra

Felhívás állattartás szabályainak betartására

FELHÍVÁS AZ ÁLLATTARTÁS SZABÁLYAINAK BETARTÁSÁRA

Tisztelt Lakosság!

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzatának kiemelt célja, hogy a kertváros többek között olyan kerület legyen, ahol harmóniában élnek egymással az állattartók, az állatot nem tartó lakosok és életünk fontos részét képező kedvenceink is.

A fenti cél elérése érdekében kiemelten fontos minden lakos figyelmének felhívása az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény, valamint a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseinek megismerésére és betartására.

Ahhoz, hogy a gyakorlatban is alkalmazni tudjuk a vonatkozó rendelkezéseket először tisztáznunk kell, hogy kit tekintünk állattartónak. A törvény értelmében állattartónak minősül az állat tulajdonosa, illetve aki az állatot vagy az állatállományt gondozza, felügyeli.

A jogszabály szövege meghatározza azt is, hogy az állattartás során az állattartónak a jó gazda gondosságával kell eljárnia. De mit is jelent ez? A jó gazda gondossága az az emberi tevékenység, amely arra irányul, hogy az állat számára olyan életkörülményeket biztosítson, amely az annak fajára, fajtájára és nemére, korára jellemző fizikai, élettani, tenyésztési és etológiai sajátosságainak, egészségi állapotának megfelel, tartási, takarmányozási igényeit kielégíti (elhelyezés, táplálás, gyógykezelés, tisztán tartás, nyugalom, gondozás, kiképzés, nevelés, felügyelet).

Az alábbiakban az állatok tartására vonatkozó legfontosabb általános szabályokról szeretném tájékoztatni Önöket:

 • Az állattartó köteles a jó gazda gondosságával eljárni, az állat fajának, fajtájának és élettani szükségleteinek megfelelő életfeltételekről gondoskodni.  
 • Az állat életfeltételeinek kialakításánál tekintettel kell lenni korára, nemére és élettani állapotára. Biztosítani kell az egymásra veszélyt jelentő, egymást nyugtalanító állatok elkülönített tartását.
 • Az állattartónak gondoskodnia kell az állat igényeinek megfelelő rendszeres, de legalább napi egyszeri ellenőrzéséről.
 • Az állattartó gondoskodni köteles az állat megfelelő és biztonságos elhelyezéséről, szakszerű gondozásáról, szökésének megakadályozásáról. A szakszerű és jogkövető gondozás fogalomkörébe esik kutya esetén a mikrochippel történő egyedi megjelölése.
 • A megkötve tartott vagy mozgásában egyéb módon korlátozott állat számára is biztosítani kell a zavartalan pihenés és a sérülésmentes mozgás lehetőségét.
 • A szabadban tartott állatok számára - azok természetes viselkedését is figyelembe véve - biztosítani kell olyan területet, illetve létesítményt, ahol azok veszély esetén, valamint az időjárás káros hatásaival és az egészségre ártalmas hatásokkal szemben védelmet találnak.
 • Az állandóan zárt körülmények között tartott állat számára az állattartó köteles az állat szükségleteihez igazodó, megfelelő mozgásteret biztosítani.
 • A kedvtelésből tartott állat ürülékét az állattartó a közterületről köteles eltávolítani.
 • Az ember környezetében tartott állat, valamint a veszélyes állat tulajdonjogával, tartásával felhagyni nem szabad. Az állat elűzése, elhagyása vagy kitétele tilos.
 • Az állattartók kötelesek az állatok elhelyezésére szolgáló létesítmények karbantartásáról, azok környékének folyamatos tisztántartásáról és fertőtlenítéséről, valamint a rovar- és rágcsálóirtásról gondoskodni.
 • A kedvtelésből tartott állat tartási helyének olyan méretűnek kell lennie, hogy az állat fajára jellemző mozgási igényét ki tudja elégíteni. Lófélék és eb esetében a mozgási igény az állat mozgatása útján is kielégíthető, azonban esetükben is törekedni kell az olyan tartási módra, amely lehetővé teszi az állat kedve szerinti mozgását.
 • Az állatokat úgy kell tartani, hogy ne veszélyeztethessék más állatok, illetve az ember biztonságát.  

Az állatvédelemre vonatkozó jogszabályi előírások ismertetésén túl ugyanakkor fontos az állatokkal szembeni megfelelő magatartásra, a róluk való megfelelő gondoskodásra történő nevelés, tanítás, valamint a felelős állattartás körülményeinek a megteremtése.

 

A tapasztalatok szerint gyakori konfliktusforrás az ebek közterületen történő sétáltatása. Erre tekintettel a következő sorokban arról olvashatnak, hogyan sétáltassuk szabályszerűen kutyánkat.

Budapest Főváros XVI. kerületének közterületein tilos a póráz nélküli sétáltatás!

Az ebet mindig olyan hosszúságú pórázon kell vezetni, amely megakadályozza, hogy kárt vagy félelmet okozzon másokban, illetve amely őt is megvédi az esetleges veszélyektől. Az eb által okozott sérülésekért az ebtartó tartozik felelősséggel.

Fontos szabály az is, hogy ebet csak olyan személy vezethet, aki az eb irányítására, kezelésére és féken tartására képes, hiszen az eb tulajdonosának biztosítania kell, hogy az eb sem más állatot, sem embert harapásával ne veszélyeztethessen.

 

Végezetül szükséges megemlíteni, hogy aki tevékenységével vagy mulasztásával az állatok védelmére, kíméletére vonatkozó jogszabály vagy hatósági határozat előírását megsérti vagy annak nem tesz eleget, magatartásának súlyához, ismétlődéséhez, és különösen az állatnak okozott sérelem jellegéhez, időtartamához igazodó mértékű állatvédelmi bírságot köteles fizetni.

 

Fentiekre tekintettel az állatok védelme, a békés együttélés és az esetleges balesetek elkerülése érdekében kérem a Tisztelt Lakosságot a fentiekben részletezett szabályok fokozott betartására.