Ugrás a tartalomra

Tájékoztató a családi fogyasztói közösségekre vonatkozó kedvezmények érvényesítéséhez szükséges hatósági bizonyítvány kiadásáról

                                                  Tisztelt XVI. kerületi Polgárok!

Magyarország Kormánya 345/2022. (IX. 9.) Korm. rendeletével módosította a családi fogyasztói közösségekre, valamint a családi otthonteremtési kedvezményből megvalósuló tetőtérbeépítésekre vonatkozó kedvezmények bevezetése érdekében az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendeletét.

Ennek alapján a társasháznak, lakásszövetkezetnek nem minősülő ingatlanon belül több, de legfeljebb négy önálló, lakás rendeltetési egység (a továbbiakban: lakás rendeltetési egység) található, a települési önkormányzat jegyzője (a továbbiakban: eljáró hatóság) kérelemre 8 napon belül hatósági bizonyítványt állít ki a lakás rendeltetési egységek számáról. [259/2022. (VII. 21.) Korm. rend. 7/A. § (1) bek.]

A hatósági bizonyítvány iránti kérelmet E-papír alkalmazáson keresztül hivatali kapun, vagy papír alapon, postai úton (Levelezési cím: 1163 Bp., Havashalom u. 43.), vagy személyesen a Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (fsz. 8.) lehet benyújtani.

A gördülékeny ügyintézés érdekében a kérelem benyújtásához formanyomtatvány áll rendelkezésre, melyet a www.bp16.hu weboldalról tölthet le, illetve az Ügyfélszolgálati Irodán személyesen vehet át.

A kitöltött formanyomtatványhoz mellékelni kell:

  • a rendeltetési egységek (lakások) legalább egyszerű, kézzel készült alaprajzát, melyből az egyes helyiségek elhelyezkedése és funkciója egyértelműen megállapítható, VAGY
  • a rendeltetési egységek számát bizonyító fotódokumentációt.

Felhívjuk minden kérelmező figyelmét, hogy a hatósági bizonyítvány csak akkor adható ki, ha az igazolni kívánt lakás megfelel az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) 105. §-a szerinti követelményeknek és az önálló rendeltetési egység fogalmának!

Az OTÉK 105. §-a szerint a lakás meghatározása:

A lakás olyan huzamos tartózkodás céljára szolgáló önálló rendeltetési egység, melynek lakóhelyiségeit (lakószoba, étkező stb.), főzőhelyiségeit (konyha, főzőfülke), egészségügyi helyiségeit (fürdőszoba, mosdó, zuhanyozó, WC), közlekedő helyiségeit (előszoba, előtér, belépő, szélfogó, közlekedő, folyosó) és tároló helyiségeit (kamra, gardrób, lomkamra, háztartási helyiség stb.) úgy kell kialakítani, hogy azok együttesen tegyék lehetővé  

a) a pihenést (az alvást) és az otthoni tevékenységek folytatását,

b) a főzést, mosogatást és az étkezést,

c) a tisztálkodást, a mosást, az illemhely-használatot,

d) az életvitelhez szükséges anyagok és tárgyak tárolását tervezési program szerint (pl. élelmiszer-tárolás, hűtőszekrény elhelyezési lehetősége, mosás céljára szolgáló berendezés, ruhanemű, lakáskarbantartás eszközeinek, egyéb szerszámoknak és sporteszközöknek az elhelyezése).

A lakószoba a lakás minden olyan közvetlen természetes megvilágítású és szellőzésű, fűthető, huzamos tartózkodás céljára szolgáló, legalább 8 m2 hasznos alapterületű helyisége, amely lehetővé teszi az a) pont szerinti tevékenységek folytatását - kivéve a jövedelemszerzést szolgáló munkavégzést - és az azokhoz kapcsolódó berendezések elhelyezését.

A 30 m2-t meghaladó hasznos alapterületű lakás legalább egy lakószobája hasznos alapterületének legalább 16 m2-nek kell lennie. Ebbe és a lakószoba (2) bekezdés szerinti alapterületébe nem számítható be a főző és az étkező funkció céljára is szolgáló helyiség, helyiségrész hasznos alapterülete, amennyiben az a lakószoba légterével közös.

A lakásnak fűthetőnek kell lennie, lehetőleg minden helyiségben a rendeltetésének megfelelő szellőzést, természetes megvilágítást biztosítani kell.

Önálló rendeltetési egység: meghatározott rendeltetés céljára önmagában alkalmas helyiség vagy helyiségcsoport, amelynek a szabadból vagy az épületen belüli közös közlekedőből nyíló önálló bejárata van.

A kérelemben feltüntetett adatok valódiságát a jegyző helyszíni szemle keretében ellenőrizheti.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a hatósági bizonyítvány kizárólag a 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendeletben meghatározott fogyasztói kedvezmények igénybevételéhez használható fel, ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetésre nem használható fel! A lakások számának az egyéb jogszabályokban foglaltaknak (pl. helyi építési szabályzat) ettől függetlenül meg kell felelnie! A szabálytalanul kialakított önálló rendeltetési egységek településképi kötelezési eljárást vonhatnak maguk után, függetlenül a kiadott hatósági bizonyítványtól!

A Budapest XVI. kerületében kialakítható lakásszámra vonatkozó előírásokról a hatályos helyi építési szabályzatban (KÉSZ) és településképi rendeletben (TKR) tájékozódhatnak, melyek elérhetők a www.bp16.hu honlapon.

A földgázellátásról  szóló 2008. évi XL. törvény (Get.) szerinti lakossági fogyasztó fogalma: 

Lakossági fogyasztó: az a felhasználó, aki saját háztartása - egy felhasználási helyet képező egy vagy több lakóépület, lakás, üdülő vagy hétvégi ház, továbbá lakossági célra használt garázs - fogyasztása céljára vásárol földgázt földgáz vételezésére megkötött szerződés alapján, és az így vásárolt földgázzal nem folytat jövedelemszerzés céljából gazdasági tevékenységet. Ha a lakóépületben a műszakilag megosztott, önálló lakások száma meghaladja az épületben lévő önálló nem lakás céljára szolgáló helyiségek számát, a lakóépületet, mint felhasználót a közös fogyasztás vonatkozásában úgy kell tekinteni, hogy saját háztartás céljára vételez és a vásárolt földgázzal nem folytat jövedelemszerzés céljából gazdasági tevékenységet. [2008. évi XL. tv. 3. § 47.) pont]

Kérdés esetén kérem elsősorban a foepitesz@bp16.hu e-mail-címen, vagy a 06-1/4011-555-ös telefonszámon keressék hivatalunkat.

Budapest, 2022. szeptember 13.

                                                                                              dr. Csomor Ervin sk.

                                                                                                       jegyző