Ugrás a tartalomra

LEJÁRT!!!! Pályázat: A XVI. kerületi sportszervezetek 2020. évi utánpótlás-nevelési tevékenységének támogatására

Lejárt pályázat!

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Köznevelési, Kulturális, Sport, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottsága (továbbiakban: KKSIGYB) pályázatot ír ki a XVI. kerületben székhellyel vagy telephellyel rendelkező sportszervezetek számára, vissza nem térítendő támogatás igénylésére, a következő címmel:

XVI. KERÜLETI SPORTSZERVEZETEK 2020. ÉVI UTÁNPÓTLÁS-NEVELÉSI TEVÉKENYSÉGÉNEK TÁMOGATÁSA”

A pályázat célja:

Budapest XVI. kerületében székhellyel vagy telephellyel rendelkező sportszervezetek utánpótlás-nevelési munkájának támogatásán keresztül a kerületi, pályázni jogosult sportszervezetnél szövetségi igazolással vagy tagsági nyomtatvánnyal rendelkező 18 év alatti fiatalok sportolási lehetőségének biztosítása.

A pályázati támogatás forrása Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2020. évi költségvetésről szóló 1/2020. (I.24.) számú önkormányzati rendeletében 5. melléklet 41. Kerületi sport támogatása soron jóváhagyott keretösszeg.

A támogatás intenzitása: 100%

Egy pályázó által elnyerhető maximális támogatási összeg megegyezik a XVI. kerületben lakhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, pályázni jogosult szervezetnél szövetségi igazolással vagy a pályázni jogosult szervezet által kiadott tagsági nyomtatvánnyal rendelkező, 18 év alatti sportolók által az adott naptári év január 1-jétől megállapított, de adott naptári év december 31-ét megelőzően megfizetendő, fejenként legfeljebb 15.000,- Ft/fő/hó összegű tagdíjak összegével.

A támogatási időszak: 2020. január 1. – 2020. december 31.

 A pályázat benyújtására jogosult:

Jelen pályázati felhívás alapján pályázatot kizárólag azon, a pályázat benyújtásakor és a teljes támogatási időszak alatt Budapest XVI. kerületében székhellyel vagy telephellyel rendelkező, utánpótlás-nevelés tevékenységet végző sportszervezetek nyújthatnak be, melyek megfelelnek a következő feltételeknek:

 • pályázó a sportról szóló 2004. évi I. törvény alapján létrehozott olyan sportszervezet, melynek GFO kódja 521-es (a statisztikai számjel 3. eleme)
 • pályázó sportszervezet 2019. január 1. napja előtt lett bejegyezve és működik
 • pályázó rendezett munkaügyi kapcsolatokkal rendelkező, átlátható szervezet

A pályázatot érvényesen kizárólag a pályázati adatlapon lehet benyújtani, mely a pályázati csomag részét képezi. Az adatlaphoz a következő mellékleteket szükséges csatolni:

 1. Összeférhetetlenségi nyilatkozat
 2. Átláthatósági nyilatkozat
 3. Nyilatkozat a rendezett munkaügyi kapcsolatokról és az adólevonási jogról
 4. Nyilatkozat gazdasági tevékenységről
 5. A pályázó nevében aláírásra jogosult személy pénzügyi intézmény által igazolt, ügyvéd által ellenjegyzett vagy közjegyző által hitelesített aláírás mintája.
 6. A létesítő okiratát vagy jogszabályban meghatározott nyilvántartásba vételét igazoló okiratát.
 7. A pályázni jogosult sportszervezetnél a XVI. kerületben lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, pályázni jogosult szervezetnél szövetségi igazolással rendelkező igazolt sportoló vagy a pályázni jogosult szervezet által kiadott tagsági nyomtatvánnyal rendelkező, 18 év alatti, azaz a 18. életévüket be nem töltött  sportolók adatait tartalmazó táblázat. (A táblázat minimális tartalma: 1. ifjú sportolók neve, 2. ifjú sportolók lakcíme, 3. ifjú sportolók születési dátuma)

Az 5. és a 6. mellékleteket nem szükséges csatolni, ha azok Önkormányzat részére történő benyújtására a tárgyévben vagy azt megelőző 2 éven belül már sor került és a pályázati adatlapon a pályázó megjelöli a benyújtás dátumát és nyilatkozik arról, hogy az okiratokban foglalt adatok nem változtak.

Egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be.

Pályázatot nem nyújthat be:

 • az a sportszervezet, amely a jelen pályázati felhívásban előírt pályázati feltételeknek nem felel meg, valamint
 • az a sportszervezet, amellyel szemben a vonatkozó jogszabályokban foglalt kizáró ok áll fenn vagy amellyel a vonatkozó jogszabályok alapján támogatási szerződés nem köthető.  

A pályázat során elszámolható költségek köre:

Elszámolható költség kizárólag utánpótlás-neveléshez kötődő kiadás lehet!

A pályázat során elszámolható költségnemeket tartalmazó táblázat a pályázati útmutató részét képezi.

Amennyiben a sportszervezet nem kizárólag utánpótlás-neveléssel foglalkozik, a teljes működésre vonatkozó költségei csak az utánpótlás-nevelési tevékenység arányában számolhatóak el!

Utazási költség a sportszervezet dolgozója számára kizárólag kiküldetési rendelvénnyel számolható el.

Felhalmozási jellegű eszközbeszerzések esetén a sportszervezetnek tárgyi eszköz állományba vételi kötelezettsége van.

A pályázó pályázatában nyilatkozni köteles arról, hogy ÁFA levonási, visszaigénylési joga van-e.

A pályázat során nem elszámolható költségek:

 • jutalom kifizetése
 • az elszámolható költségek körén kívüli költség
 • azon költségek, melyek nem köthetőek a pályázó által végzett utánpótlás-neveléshez
 • ÁFA visszaigénylés esetén az ÁFA összege

A pályázat benyújtásának módja, határideje, helye:

A pályázatokat Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Polgármesterének kell benyújtani magyar nyelven, papír alapon, egy eredeti példányban. Személyes benyújtás esetén Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán (1163 Budapest, Havashalom u. 43.) kell leadni a pályázatokat munkaidőben, postai úton történő megküldés esetén Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Polgármesterének címzett, regisztrált postai küldeményben (cím: 1163 Budapest, Havashalom u. 43.). A borítékon minden esetben kérjük feltüntetni a pályázat címét: „XVI. kerületi sportszervezetek 2020. évi utánpótlás-nevelési tevékenységének támogatása”

A pályázatok benyújtására 2020. január 31. és 2020. március 2. között van lehetőség. A személyesen benyújtott pályázatokat az utolsó napon, 2020. március 2-án (hétfőn), 16:00 óráig lehet leadni Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán.

Tájékoztatás nyújtása, kapcsolattartás:             

A pályázattal kapcsolatban további tájékoztatás Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatalban dr. Kozma Enikő pályázati, támogatási és jogi referenstől kérhető. (1163 Budapest, Havashalom u. 43., II/222., tel: 401-1583, 0036-20-533-6338, e-mail: kabinet@bp16.hu)

A pályázattal és az azt követő támogatási jogviszonnyal kapcsolatban a következő hivatalos értesítéseket az Önkormányzat a pályázók/támogatottak részére a pályázati adatlapon megadott e-mail címre küldi meg elektronikusan:

 1. befogadó nyilatkozat
 2. pályázattal kapcsolatos hiánypótlási felhívás
 3. támogatási döntés
 4. bejelentési kötelezettséggel kapcsolatos hiánypótlási felhívás
 5. negyedéves kifizetésekkel kapcsolatos tájékoztató levelek
 6. elszámolással kapcsolatos hiánypótlási felhívás
 7. tájékoztatás az éves elszámolás elfogadásáról
 8. pályázattal/támogatással kapcsolatos tájékoztató anyagok

 A pályázat elbírálásának rendje:

A pályázatok a beérkezés sorrendjében kerülnek értékelésre.

A polgármester a pályázatok beérkezését követő 7 napon belül értesíti a pályázót a pályázat befogadásáról.

A pályázatot érdemi vizsgálat nélkül utasítja el a polgármester a következő esetekben:

1.   a pályázat nem 2020. január 31. és 2020. március 2. között került benyújtásra,

2. az igényelt költségvetési támogatás összege meghaladja a maximálisan igényelhető mértéket, és a támogatási arány meghaladja a pályázati kiírásban meghatározott maximális támogatási intenzitást, a támogatási igény meghatározásakor a pályázó több mint 15.000,- Ft/fő/hó tagdíjjal számolt,

3. a pályázó nem tartozik a pályázati kiírásban meghatározott lehetséges támogatást igénylői körbe.

 

A pályázattal kapcsolatban egyszeri hiánypótlásra van lehetőség, melynek teljesítési határideje az e-mailen kiküldött hiánypótlás kézhezvételétől számított 8 munkanap. A KKSIGYB a pályázatokról a Szabályzat alapján, 2020. március 31. napjáig dönt. A döntésről a polgármester a döntést követő 5 munkanapon belül e-mailben értesíti a pályázót.

A nyertes pályázóval a KKSIGYB felhatalmazása alapján a polgármester a maximális támogatási összegre, mint keretösszegre támogatási szerződést köt.

A támogatás folyósítása és az ezzel kapcsolatos bejelentési kötelezettség:

A bejelentési kötelezettség fogalma: A támogatott minden negyedévben köteles bejelenteni az Önkormányzat felé a pályázni jogosult szervezetnél sportigazolással rendelkező ifjú sportolók által befizetett tagdíjak arra a negyedévre esedékes és befizetett összegét. Támogatott ezen bejelentési kötelezettségének a pályázati útmutató részét képező nyilatkozat és az ott feltüntetett adattartalommal feltöltött táblázat kitöltésével, valamint a nyilatkozaton felsorolt mellékletek benyújtásával tesz eleget.

A folyósítás: A támogatott részére a támogatás folyósítása a bejelentési kötelezettség során szolgáltatott adatok alapján, négy részletben történik. Az első részlet folyósítása az adott naptári év első negyedévét követően 30 napon belül esedékes, amennyiben a támogatott bejelentési kötelezettségének a negyedévet követő hónap 15. napjáig eleget tett. A második, harmadik és negyedik részlet folyósítása a naptári negyedévet követő 15 napon belül esedékes, amennyiben a támogatott bejelentési kötelezettségének a negyedév utolsó napjáig eleget tett.

Amennyiben a támogatott határnapra a bejelentési kötelezettségét nem teljesíti, de bejelentési kötelezettségének az adott negyedévet követően 30. napig eleget tesz, úgy a folyósítás a bejelentési kötelezettség teljesítését követő 60. nap.

Támogatott köteles a bejelentési kötelezettség során szolgáltatott adatok helyességének ellenőrzéséhez minden szükséges segítséget és felvilágosítást megadni.

Amennyiben a támogatott egy naptári évben egy alkalommal bejelentési kötelezettségének teljes körűen - az utolsó negyedévet kivéve - az adott negyedévet követő 30. napig nem tesz eleget, úgy támogatása a maximális támogatási keretösszeg ¾-ére csökken, és támogatást kizárólag a következő negyedévet követő bejelentési kötelezettségének teljesítésekor kaphat. Amennyiben a támogatott egy naptári évben két alkalommal - az utolsó negyedévet kivéve  - bejelentési kötelezettségének teljes körűen az adott negyedévet követő 30. napig nem tesz eleget, úgy támogatása a maximális támogatási keretösszeg felére csökken és támogatást kizárólag a következő negyedévet követő bejelentési kötelezettségének teljesítésekor kaphat. Amennyiben a támogatott egy naptári évben három alkalommal – kivéve az utolsó negyedévet - bejelentési kötelezettségének teljes körűen az adott negyedévet követő 30. napig nem tesz eleget, úgy támogatása a maximális támogatási keretösszeg 10 %-ára csökken, melyet bejelentési kötelezettségének teljesítését követően legkésőbb a naptári év december 15-éig igényelhet. Ennek elmulasztása esetén részére támogatás az adott naptári évre nem folyósítható.

Amennyiben a támogatott egy naptári évben az utolsó negyedéves bejelentési kötelezettségének teljes körűen a naptári évet követő 30. napig nem tesz eleget, az adott negyedévre vonatkozóan még fennmaradó maximális támogatási összegig nyújtható támogatását elveszti, és a támogatás összege az eltelt naptári évben részére nyújtott támogatások összege lesz.

Amennyiben az eljárás során az Önkormányzat által folytatott ellenőrzés alapján kiderül, hogy a bejelentéskor támogatott nem valós adatokat közölt, úgy a továbbiakban az adott naptári évben támogatás nem folyósítható részére, a valós adatok alapján sem.

Amennyiben a támogatott önkormányzati tulajdonú ingatlant bérel, illetve használ, úgy időarányosan, negyedévenként a következő negyedévekre kötelezően, más időszakra választása szerint, a támogatás folyósítása pénzmozgás nélkül történik, az Önkormányzat számláján történő jóváírással, a negyedévekre esedékes bérleti díj összegével megegyező összegben.

A bejelentési kötelezettségre vonatkozó részletes szabályokat a Szabályzat, a pályázati útmutató és a támogatási szerződés tartalmazza.

 Az elszámolás módja, határideje:

A támogatott köteles benyújtani a tárgyévre vonatkozó elszámolását: 2020. december 31. napjáig. 

 

A támogatott elszámolásában a bruttó költségekkel kell, hogy elszámoljon, kivéve, ha ÁFA levonási, visszaigénylési joga van és ezen jogával a támogatás vonatkozásában élni kíván, ez esetben nettó összegben kell benyújtania az elszámolását.

 

Kizárólag utánpótlás-neveléssel kapcsolatos költségek számolhatóak el. Amennyiben a támogatott sportegyesület nem kizárólag utánpótlás-neveléssel foglalkozik, elsősorban a 100%-ban elszámolható költségekkel kell elszámolnia és csak a fennmaradó részben számolhat el költségeket a teljes működésre vonatkozóan az utánpótlás-nevelés arányában. Az arányt a támogatottnak kell meghatároznia és számítását igazolnia.

 

A benyújtott elszámolással kapcsolatban 5 napos határidővel egyszeri hiánypótlásra van lehetőség.

 

Támogatott köteles, az Önkormányzat által az elszámolásban foglalt adatok helyességének ellenőrzéséhez minden szükséges segítséget és felvilágosítást megadni.

Támogatottnak az elszámolást írásban, egy eredeti példányban a polgármesternek címzett levélben kell benyújtania személyesen vagy postai úton regisztrált postai küldeményben.

 

Az elszámolásra vonatkozó részletes szabályokat a pályázati útmutató, a Szabályzat és a támogatási szerződés tartalmazza.

 

Pályázat közzététele, nyilvánosság:

 

A pályázati felhívást a KKSIGYB elnöke a XVI. kerületi Újságban és az Önkormányzat faliújságján, a teljes pályázati csomagot az önkormányzat honlapján teszi közzé.

A teljes pályázati csomag az önkormányzat honlapjáról tölthető le: https://www.bp16.hu/hirek/palyazati-felhivasok

A pályázat benyújtásával pályázó kifejezetten tudomásul veszi, hogy az Önkormányzatnak a költségvetési támogatások vonatkozásában jogszabályon alapuló közzétételi kötelezettsége áll fenn. 

 

Biztosíték:

 

Az Önkormányzat a támogatási szerződés megkötését biztosíték nyújtásához köti, mely a támogatott valamennyi fizetési számlájára vonatkozó, a támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó levél.

Pályázati csomag részei:

 1. Pályázati felhívás
 2. Pályázati adatlap és kötelezően csatolandó formanyomtatványok
 3. Pályázati útmutató
 • kitöltési útmutató
 • nyilatkozat támogató ifjú sportoló személyéről, lakcíméről és az általa fizetett tagdíj mértékéről
 • költségnemeket tartalmazó táblázat
 • nyilatkozat bejelentési kötelezettség teljesítéséhez
 • számlaösszesítő táblázat az elszámoláshoz
 1. Szabályzat

Budapest, 2020. január 23.                                                  

                       

Antalóczy Csaba

Köznevelési, Kulturális, Sport, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottság elnöke