Ugrás a tartalomra

LEJÁRT! Pályázati felhívás Nemzetiségi Önkormányzatok támogatására

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Köznevelési, Kulturális, Sport, Ifjúság-és Gyermekvédelmi Bizottsága 2020. évben a kerületben működő Nemzetiségi Önkormányzatok támogatására pályázatot ír ki.

Pályázat célja:

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat anyagi lehetőségeihez mérten hozzájárul a kerületben működő Nemzetiségi Önkormányzatok programjainak megvalósításához.

Pályázat támogatója:

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat.

Az elbírálás során az alábbi témákban benyújtott pályamunkák elsőbbséget élveznek:

  • hagyományőrzéssel kapcsolatos kerületi rendezvények, vetélkedők, kiállítás szervezése,
  • történelmi emlékhelyekre szervezett kirándulások,
  • nemzetiségi, kulturális, amatőr művészeti és közösségi műsorok, fesztiválok, találkozók, kiállítások, és egyéb programok, rendezvények szervezése, rendezése
  • a nemzetiségi kultúra megőrzésével és erősítésével kapcsolatos programok szervezése, rendezése
  • nemzetiségi egyéni és közösségi jogokról szóló programok.

Pályázhatnak: a XVI. kerületben működő Nemzetiségi Önkormányzatok.

A Nemzetiségi Önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés c) pontjának megfelel, azaz a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. a) pontja szerint átlátható szervezet.

A rendelkezésre álló pályázati forrás összege és megnevezése:

Nemzetiségi Önkormányzatok pályázati keret: 3.000.000,- Ft

Benyújtandó példányszám: 1db

A támogatás csak a pályázatban megfogalmazott tevékenység megvalósítására használható fel.

Tartalmi és formai követelmények:

Pályázni kizárólag jelen pályázati felhívás mellékletét képező pályázati adatlappal, az ott felsorolt mellékletek egyidejű csatolásával lehet (1. sz. melléklet: Átláthatósági nyilatkozat, 2. sz. melléklet: Összeférhetetlenségi nyilatkozat, 3. sz. melléklet: Rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének teljesüléséről, valamint az adólevonási jogáról szóló nyilatkozat).

Az adatlap a felhívás közzétételének napjától szerezhető be a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájában, valamint letölthető az Önkormányzat honlapjáról (www.bp16.hu).

Csatolni szükséges a nemzetiségi önkormányzat 2019. évi nemzetiségi közszolgáltatási tevékenységéről, kiemelten megvalósult programjairól szóló rövid tájékoztatást.

A pályázat benyújtása:

A pályázatok a Polgármesteri Kabinetben (110. szoba) adhatók le (1163 Budapest, Havashalom u. 43.).

A pályázatok elektronikus úton nem nyújthatók be.

Több pályázat egyidejű benyújtása esetén a pályázatokat külön-külön kell benyújtani a pályázati kiírásban meghatározott időre.

A pályázatot a Köznevelési, Kulturális, Sport, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottságnak kell benyújtani. A jogszabály szerinti befogadó nyilatkozat kiadására, illetve az érdemi elutasításról szóló döntés meghozatalára - a pályázat benyújtását követő hetedik napig - a Polgármester jogosult.

A pályázatról szóló döntés és értesítések:

A pályázatokról a döntéshozó a pályázati határidő leteltét követő 60 napon belül dönt.

A pályázatok benyújtási határideje: 2020. április 3. 13:00 óra

A pályázat hiánypótlására egyszeri alkalommal van lehetőség: 2020. április 9. 16:00 óráig.

Érvénytelen a határidő után érkező pályázat.

A pályázat kiírásáról, a benyújtott kérelmek elbírálásáról és a pályázat értékeléséről e rendelet figyelembevételével a Köznevelési, Kulturális, Sport, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottság dönt.

Nem részesülnek támogatásban azok a nemzetiségi önkormányzatok, akik a 2019. évi támogatással nem a támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően számoltak el.

A támogatásban részesülőknek a támogatási összeg felhasználásával kapcsolatban tételes elszámolási és szöveges beszámolási kötelezettségük van - a programra vonatkozó időpont és helyszín feltüntetésével- a támogatási szerződésben rögzített feltételekkel, amely egyebek mellett tartalmazza a következőket:

  • Elszámolni csak a támogatott nemzetiségi önkormányzat nevére és székhelyére kiállított számlával lehet.
  • Az eredeti számlát záradékolni és a Támogatott képviselője által hitelesíteni szükséges.
  • A Támogatott köteles a támogatási összeg és a saját forrás mértéke együttes összegével elszámolni.
  • A Támogatott köteles fotókat csatolni a megvalósult programról.

A támogatáshoz min. 10 % önerő szükséges, melyet százalékos formában is meg kell adni.

A kötelező önrész összege a pályázat megvalósításának teljes költség igényének 10 %-a.

A pályázat elbírálásakor a minimum mértéknél nagyobb összegű önrész vállalása előnyt jelent.

A támogatás kifizetése egy részletben történik.

A pályázattal kapcsolatban jogorvoslati lehetőség vagy kifogás kizárt.

A pályázók írásban kapnak értesítést az eredményről a támogatásról szóló döntés meghozatalát követő 15 napon belül.

A támogatás nem visszatérítendő

Támogatási szerződés megkötése

Támogatás odaítélése esetén támogatási szerződést kell megkötni a támogatásban részesülő nemzetiségi önkormányzattal (továbbiakban: Támogatott). A támogatási szerződést a Polgármester írja alá.

A Támogatottnak a támogatási szerződésben vállalnia kell, hogy a nyilvánosság előtt megjelenő eseményein, valamint annak eredményeképpen létrejövő elektronikus vagy nyomtatott kiadványokon az Önkormányzat megnevezésével a nyilvánosság tudomására hozza az önkormányzati támogatás tényét.

A támogatási szerződés megkötésének feltétele, hogy a Támogatott, a támogatási szerződés megszegéséből fakadó fizetési kötelezettségeinek biztosítására, a támogatás összegének megfelelő azonnali beszedési megbízást (inkasszó jogot) biztosítson az Önkormányzat javára valamennyi bankszámlájára vonatkozóan.

A pénzügyi támogatás felhasználása és elszámolása

Az Önkormányzat a támogatás összegét a támogatási szerződés mindkét fél általi aláírását követő 15 munkanapon belül fizeti ki a Támogatott számára a pénzintézetnél vezetett számlájára való átutalással.

A Támogatott a pályázatban meghatározott program megvalósításáról valamint a támogatási összeg és az önerő felhasználásáról a támogatási szerződésben meghatározott határidőig köteles elszámolni, és a támogatási összeg felhasználását igazoló számlák és kifizetést igazoló bizonylatok másolatát benyújtani. Amennyiben az elszámolási kötelezettségének az arra nyitva álló határidőn belül nem tesz eleget, köteles a visszafizetési kötelezettségének eleget tenni.

Az elszámolás a hatályos számviteli szabályok szerint történik, amelynek elfogadásáról a Köznevelési, Kulturális, Sport, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottság dönt. Az elszámolás elutasítható, ha a támogatást a Támogatott nem a pályázati célnak megfelelően használta fel. Ilyen esetben visszafizetési kötelezettséget kell megállapítani.

Amennyiben visszafizetési kötelezettség keletkezik, azt az erről hozott döntést követő 15 napon belül kell teljesíteni oly módon, hogy a támogatási összeghez a kifizetés és a visszafizetés közötti időre eső, az államháztartásra vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályokban meghatározott késedelmi kamatot is hozzá kell számítani.

A Köznevelési, Kulturális, Sport, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottság a támogatás felhasználására meghatározott határidőt kérelemre, egy alkalommal meghosszabbíthatja. Az erre vonatkozó kérelmet legkésőbb a határidő lejárta előtt 30 nappal jogosult benyújtani.

A pályázati céltól eltérő felhasználás megállapítása esetén az erre vonatkozó döntés meghozatalát, az elszámolás vagy a visszafizetés elmulasztása esetén a határidő elmulasztását követő két évben a Támogatott nem nyújthat be pályázatot.

A támogatás nyilvánossága

Az Önkormányzat a támogatásról, valamint a támogatott célokról a döntését követő 30 napon belül tájékoztatja a nyilvánosságot a helyben szokásos, valamint az államháztartásra vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályban meghatározott módon.

Elszámolható költségek:

Személyi kiadások, dologi kiadások, fejlesztési kiadások. A jövedéki termék vásárlására nem számolható el.

A támogatási összeg felhasználásáról a Köznevelési, Kulturális, Sport, Ifjúság– és Gyermekvédelmi Bizottság felé kell elszámolni legkésőbb 2021. január 31-ig.

Felvilágosítás kérhető a 401-1545 telefonszámon, valamint elektronikus úton a pusztai.tunde@bp16.hu e-mail címen.

 

                                                                                                    Antalóczy Csaba

                                                                                               Köznevelési, Kulturális,

                                                                                      Sport, Ifjúság- és Gyermekvédelmi

                                                                                                     Bizottság elnöke

Csatolmány Méret
adatlap (226 KB) 226 KB