Ugrás a tartalomra

XVI. kerületi lakóingatlanok energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének támogatása

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

XVI. kerületi lakóingatlanok energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének támogatása 

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének a XVI. kerületi társasházak és lakásszövetkezeti lakóépületek felújításának pénzügyi támogatásáról szóló, többször módosított 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) alapján a Polgármester a következő pályázati felhívást teszi közzé.

A pályázat célja

Jelen pályázat célja, hogy a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program keretében közzétett, többször módosított, VEKOP-5.2.1-17 azonosító jelű, ”Lakóépületek energiahatékonyságának és megújuló energia felhasználásának növelését célzó hitel” című hitelprogram keretében megítélt kedvezményes hitelhez előírt önrészt a tulajdonos természetes személyek részére Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) további támogatással egészítse ki.

Pályázat benyújtására jogosultak

Pályázat benyújtására kizárólag az a természetes személy, társasház, illetve lakásszövetkezet képviselője jogosult, akinek a VEKOP-5.2.1-17 azonosító jelű hitelprogramon belül benyújtott hitelkérelmét jóváhagyták és a következő feltételeknek megfelel.

A pályázat benyújtására jogosult a Budapest XVI. kerület közigazgatási határán belül elhelyezkedő

- lakóépületek lakcímmel rendelkező természetes személy tulajdonosa/társtulajdonosa, aki cselekvőképes, magyar adóazonosító jellel rendelkező, nagykorú, magyar állampolgár, vagy

- legalább egy éve a XVI. kerületben állandó lakcímmel/tartózkodási hellyel rendelkező az Európai Gazdasági Térség valamely más tagállamának olyan állampolgára, aki tulajdonosa a korszerűsítésre kerülő lakóingatlannak, vagy

- társasházi/lakásszövetkezeti lakásban lakcímmel rendelkező természetes személy tulajdonosok/társtulajdonosok képviseletében az alapszabályban, illetve alapító okiratban meghatározott képviselő útján, az alapító okiratban/alapszabályban, Szervezeti és Működési Szabályzatban a hitelfelvételhez előírt szavazati arány, de legalább az összes tulajdoni hányad 51%-ának megfelelő tulajdonostársak beleegyezésével.   

Támogatható tevékenységek

Jelen pályázati felhívás által felsorolt lakóingatlanok korszerűsítéséhez, az alábbiak szerint meghatározott, kimutathatóan energia-megtakarítást eredményező munkálatok költségeire igényelhető pénzügyi támogatás.

Az önkormányzati támogatás formája, mértéke, ütemezése

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás

A támogatás mértéke: Az önkormányzati támogatás mértéke a hitelkérelemben támogatható és elfogadott tevékenységek összes elszámolható költségéhez előírt minimális önerő 50 %-a, de legfeljebb a támogatható lakóingatlanonként 250 000 Ft, a támogatható társasházak és lakásszövetkezetek esetén lakásonként 250 000 Ft, amelyet a Pályázó kizárólag a pályázatban általa biztosítani szükséges önrészként, utófinanszírozás  keretében használhat fel.

Pályázati dokumentumok

A pályázatot a pályázati felhívás mellékletét képező pályázati adatlapon a pályázati felhívásnak szintén mellékletét képező nyilatkozat, az elfogadott hitelkérelem és mellékletei, valamint a kölcsönszerződés pályázó által hitelesített másolati példányának egyidejű benyújtásával lehet.

Pályázatok benyújtási módja, helye és határideje

Pályázatonként egy lakóingatlanra igényelhető önkormányzati támogatás. Ugyanazon épületre csak egy pályázat adható be. Egy magánszemély egy épület vonatkozásában részesíthető támogatásban. Amennyiben több magánszemély tulajdonában áll a pályázat tárgyát képező lakóépület, úgy bármely magánszemély benyújthatja a pályázatot, feltéve, hogy megfelel a jogosultsági feltételeknek.

A pályázatokat magyar nyelven, papír alapon, mindent kitöltve (kihúzva azt, ahol adat nem kerül feltüntetésre), A/4-es formátumban, a pályázati adatlap minden oldalát aláírva, egy eredeti példányban, folyamatos oldalszámozással ellátva, személyesen lehet benyújtani Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán. Címe: 1163 Budapest, Havashalom u. 43., földszint 8. (Ügyfélszolgálati idő munkanapokon: hétfő: 8.00-18.00; kedd:8.00-16.00; szerda: 8.00-16.30; csütörtök: 8.00-16.00; péntek: 8.00-13.30).

A pályázatok benyújtásának határideje:

A pályázatot benyújtani 2018. február 28. napjától legkésőbb addig a napig, amikor Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzatának Polgármestere a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság javaslata alapján a rendelkezésre álló költségvetési keretösszeget felhasználta.

Amennyiben ezen feltételek egyike sem teljesül 2018. december 15. napjáig, úgy a pályázat benyújtásának határideje 2018. december 15. napja.

A pályázó köteles a hitelkérelmére vonatkozó jóváhagyó döntés kézhezvételétől számított 30 napon belül pályázatát benyújtani az Önkormányzathoz.

A pályázat beadásával kapcsolatos további kérdések esetén kozmaeniko@bp16.hu e-mail címen, vagy a +36-1-401-1583 telefonszámon érdeklődhetnek.

A teljes pályázati felhívás a csatolt word dokumentumban található.

Csatolmány Méret
palyazati_felhivas.docx (69.51 KB) 69.51 KB