Ugrás a tartalomra

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Területi Szociális Szolgálat

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete törvényi felhatalmazás alapján létrehozta a szociálisan rászorultak számára, a személyes gondoskodás biztosítása érdekében a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Területi Szociális Szolgálatát.

Feladatai:

Házi segítségnyújtás

A házi segítségnyújtás olyan gondozási forma, amely az igénybe vevő önálló életvitelének fenntartását – szükségleteinek megfelelően – lakásán, lakókörnyezetében biztosítja. A gondozó feladatai ellátása során segítséget nyújt ahhoz, hogy az ellátást igénybe vevő fizikai, mentális, szociális szükséglete saját környezetében, életkorának, élethelyzetének és egészségi állapotának megfelelően, meglévő képességeinek fenntartásával, felhasználásával, fejlesztésével biztosított legyen.

A házi segítségnyújtásban részesülők szociális jellemzői:

 • azok a személyek, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem, vagy csak részben képesek és róluk nem gondoskodnak,
 • azok a pszichiátriai betegek, fogyatékos személyek, akik állapotukból adódóan az önálló életvitellel kapcsolatos feladataik ellátásában segítséget igényelnek, de egyébként önmaguk ellátására képesek, valamint
 • azok az egészségi állapotuk miatt rászoruló személyek, akik ezt az ellátási formát igénylik.

A törvény maximum 4 órás gondozásra ad lehetőséget. Aki ennél több ellátásra szorul, annak az intézmény javasolja a tartós bentlakást nyújtó intézmény igénybevételének lehetőségét.

Házi segítségnyújtás keretében biztosítjuk:           

 • bevásárlás,
 • testi, személyi higiéné biztosítása, öltöztetés,
 • ágyazás, rendrakás, mosás, fűtés,
 • orvoshoz kísérés, orvos lakásra hívása, gyógyszerkiváltás, gyógyszeradagolás,
 • hivatalos ügyek intézése,
 • külső kapcsolattartás elősegítése,
 • pszichés gondozás

Igénylés módja:
A szolgáltatást írásban kell kérelmezni az igénylőnek, illetve törvényes képviselőjének. A benyújtott kérelemhez csatolni kell a háziorvos által kitöltött igazolást. Ezt követően az igénylő tájékoztatást kap a szolgáltatással kapcsolatos tudnivalókról, továbbá megtörténik a gondozási szükséglet megállapítása. Az ellátás igénybevételét gondozási szükséglet és jövedelem vizsgálat előzi meg
A házi segítségnyújtás módja, formája és gyakorisága az ellátást igénybe vevő egészségi állapotának, szociális helyzetének, valamint a háziorvos javaslatának figyelembevételével a gondozási szükségletnek megfelelően kerül meghatározásra.

Gondozási csoportok és elérhetőség:

 • Reménysugár Gondozási Csoport
  1165 Budapest, Veres Péter út 109.Tel: 06 1  401-0576, 407-2812, 407-2816
 • Derűs Alkony Gondozási Csoport
  1164 Budapest, János utca 49. Tel: 06 1 405-4615
 • Segítőkéz Gondozási csoport
  1165  Budapest, Vidámvásár út 7. Tel: 06 1 400-3198

Szociális étkezés

A szociális étkeztetés a személyes gondoskodás körébe tartozó olyan szociális alap-szolgáltatási forma, melynek keretében a szociálisan rászorultak részére főétkezésként legalább napi egyszeri meleg ételt biztosítanak. A Területi Szociális Szolgálat az idősek számára napi kétszeri étkezést biztosít, heti hat napon át.

Kik jogosultak a szociális étkeztetésre?

Azok a szociálisan rászorult személyek jogosultak étkeztetésre,

 1. akik koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük vagy hajléktalanságuk miatt saját maguk, illetve maguk és ellátottjaik részére,
 2. tartósan vagy átmeneti jelleggel
 3. a legalább napi egyszeri meleg étkezést nem tudják biztosítani.

Formái:

 • étel kiszolgálása helyben fogyasztással, a nappali ellátást igénybe vevők számára
 • étel elvitelének lehetővé tételével,
 • étel, lakásra szállításával.

Naponta egyszer meleg ételt biztosít az intézmény. A  nappali ellátását igénybe vevők számára az étel kiszolgálása helyben fogyasztással történik.

A Területi Szociális Szolgálat által működtetett konyha napi 550 adag ebéd előállításához rendelkezik  ÁNTSZ által kiadott engedéllyel.

Igénylés módja:
A szolgáltatást kérelem benyújtásával lehet igényelni.

Az étkeztetés napi térítési díját az Önkormányzata helyi szociális rendeletében szabályozza.  A szociális étkezésért és kiszállításért térítési díj felszámolása történik, jövedelemtől függő mértékben.

Elérhetőség:

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Területi Szociális Szolgálat
1165 Budapest, Veres Péter út 109.
Tel: 06 1  401-0576, 407-2812, 407-2816

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás.

Kik igényelhetik a szolgáltatást?

 • Egyedül élő, 65 év feletti személy
 • Egyedül élő, súlyosan fogyatékos, vagy pszichiátriai beteg
 • Kétszemélyes háztartásban élő, 65 év feletti, súlyosan fogyatékos, vagy pszichiátriai beteg, ha egészségi állapota indokolja a szolgáltatás folyamatos biztosítását

A szolgáltatás magába foglalja:

 • az ellátott személy segélyhívása esetén az ügyeletes gondozónak a helyszínen történő haladéktalan megjelenését,
 • a segélyhívás okául szolgáló probléma megoldása érdekében szükséges azonnali intézkedések megtételét,
 • szükség esetén további egészségügyi vagy szociális ellátás kezdeményezését,
 • a fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére nyújtott jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátója együttműködik a támogató szolgáltatást, illetve a pszichiátriai betegek részére közösségi alapellátást nyújtó szolgáltatóval.

A 24 órás folyamatos jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igénybevételére 80 db jelzőkészülék áll rendelkezésre. 

A jelzőkészülék:

A SeniGuard Eview kétirányú adat- és hangkommunikációra alkalmas mobil segélyhívó készülék, mely az SOS gomb megnyomásával azonnal a diszpécserközpontban jelez. Pánikgombbal ellátott készülék. Egy gombnyomásra elérhető a diszpécserközpont. Elesés estén automatikus riasztást indít a diszpécserközpontba, ahonnan azonnali értesítés megy az ügyeletes gondozónőnek, aki a helyszínre siet.
Igénylés módja:
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás biztosítása egyéni elbírálás alapján történik, igénybevételéért térítési díjat kell fizetni, melyet az Önkormányzat külön rendeletben szabályoz.

Elérhetőség:

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Területi Szociális Szolgálat
1165 Budapest, Veres Péter út 109.
Tel: 06 1  401-0576, 407-2812, 407-2816

Nappali ellátás – Idősek Klubja

A kerületben 4 idősek klubja működik területi megosztás szerint 200 fő részére.

Az intézmény:

 • az ellátást igénybe vevők részére szociális, egészségi, mentális állapotuknak megfelelő napi életritmust biztosító szolgáltatást nyújt,
 • a helyi igényeknek megfelelő közösségi programokat szervez, valamint helyet biztosít a közösségi szervezésű programoknak, csoportoknak,
 • biztosítja, hogy a szolgáltatás nyitott formában, az ellátotti kör és a lakosság által egyaránt elérhető módon működjön.
 • a klub az étkezés biztosítása mellett lehetőséget nyújt a társas kapcsolatok kialakítására, az elmagányosodás megelőzésére, segítséget nyújt a hivatalos ügyek intézésében és az idősek életminőségének megőrzésében, javításában.
 • az idősek klubjában az arra rászorulóknak tisztálkodási, mosási lehetőséget, fodrász, pedikűr, szolgáltatást biztosítunk. Klubtagjaink az orvosi előadások során fontos információkat kapnak egészségükkel, életvezetésükkel kapcsolatban, továbbá gyógytornát is igénybe vehetnek.

Klubok elérhetősége:

 • 1. sz. Idősek Klubja, „Reménysugár” Gondozási csoport
  1165. Budapest, Veres Péter út 109. Tel: 407-2812
 • 2. sz. Idősek Klubja, „Derűs Alkony” Gondozási csoport
  1162. Budapest, János u. 49. Tel: 405-4615
 • 3. sz. Idősek Klubja, „Segítőkéz” Gondozási csoport
  1164. Budapest, Vidámvásár u.7. Tel: 400-0324
 • „Borostyán” Idősek Klubja
  1161. Budapest, Érsekújvári u.7-13. Tel: 405-0324

Értelmi fogyatékosok nappali ellátása

Elsősorban a kerületben élő felnőtt korú értelmi sérültek részére biztosít az intézmény a nappali ellátást. Az engedélyezett férőhelyek száma 32 fő.

A szolgáltatás magába foglalja:

 • igény szerint meleg élelem biztosítása,
 • szabadidős programok szervezése,
 • szükség szerint az egészségügyi alapellátás megszervezése, a szakellátásokhoz való hozzájutás segítése,
 • hivatalos ügyek intézésének segítése,
 • munkavégzés lehetőségének szervezése,
 • életvitelre vonatkozó tanácsadás, életvezetés segítése,
 • ellátást igénybe vevők számára egyéni fejlesztő programokra épülő gyógypedagógiai foglalkozást

Elérhetőség:

Értelmi Fogyatékosok Nappali Otthona
1161 Budapest, Érsekújvári u.7-13. Tel:  06 1 405-5201, 405-4214, 405-3387

Nyugdíjasok Segítő Szolgálata

A Nyugdíjasok Segítő Szolgálata szolgáltatásai nyugdíjasok számára nyújthatók.

Szolgáltatások:

 • biztosítja a háztartásban nyújtott, szakembert nem igénylő kisebb javítási munkák elvégzését,
 • biztosítja a házi gondozó szolgálat és a támogató szolgálat feladatkörébe nem tartozó otthoni segítségnyújtást,
 • szakembert igénylő javítási munka esetén tájékoztatást ad megfelelő referenciával rendelkező szakemberekről,
 • kapcsolatot tart a Budapest Főváros XVI. kerület Közhasznú Szolgáltató Szervezettel, szükség esetén megrendeli a munkát,
 • szállító szolgáltatást nyújt, elsősorban egészségügyi ellátás igénybevételéhez – külön kisbusszal. Elérhetőség:  06 1 407-2008
  Koordinátor: Lucza Józsefné
 • szállító szolgáltatás nyújtása vásárlás, nagy bevásárlás intézéséhez csütörtök és pénteki nap délelőtt– külön kisbusszal.
  Elérhetőség: Hétfő – péntek 9-13 óráig a 06 1 407-2812 üzenetrögzítős telefonszámon, illetve szallito.szolgalat@gamesz16.hu e-mail címen,
  Koordinátor: Gaálné Szilágyi Erzsébet

Igénylés módja:

A szolgáltatást az erre a célra használt telefonszámon (kék szám), vagy az intézmény munkatársai felé való szóbeli jelzéssel lehet igényelni.

Elérhetőség:
Területi Szociális Szolgálat – Nyugdíjasok Segítő Szolgálata
1162. Budapest, János u. 49. Tel: 06 1 407-2008, 407-2812

Kattints Nagyi! program:

A Területi Szociális Szolgálat szervezésében 2011 –ben kezdődött program. Az ingyenes program keretében a nyugdíjasok alap és haladó szinten megtanulhatják a számítógép és internet kezelést, mely a mai világban, ha nem is elengedhetetlen, de mindenképpen megkönnyíti az életet. A 18 órás tanfolyam keretében a nyugdíjasok elsősorban az internethasználat előnyeit sajátítják majd el, illetve megtanulják megvédeni személyes és banki adataikat illetéktelen személyektől. Az oktatás iskolákban zajlik, ahol eleve rendelkezésre áll az infrastruktúra az oktatáshoz.

Elérhetőség:

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Területi Szociális Szolgálat
1165 Budapest, Veres Péter út 109.
Tel: 06 1  401-0576, 407-2812, 407-2816

Csatolmány Méret
Tajekoztato TERSZOC.pdf (71.44 KB) 71.44 KB
Junior dobozos etel tajekoztato.pdf (87.68 KB) 87.68 KB

Térkép

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Területi Szociális Szolgálat