Ugrás a tartalomra

Budapest XVI. kerületi Kölcsey Ferenc Általános Iskola

Az intézmény vezetője:                          Dobre Lajos intézményvezető

Beiskolázással foglalkozó vezető:         Dobre Lajos intézményvezető

                                                              

Pedagógiai-nevelési alapelvek: Célul tűztük ki, hogy a gyermekek tapasztalati úton, örömmel jussanak el az anyanyelvi, idegen nyelvi, kommunikációs, matematikai és számítástechnikai készségek megszerzéséhez. Fontosnak tartjuk tanulóink testi, lelki egészségének fejlesztését, környezettudatos magatartásának kialakítását. Pedagógiai munkánk alapvető feladata a gyermeki nyitottságra, aktivitásra építve a személyiség fejlesztése szempontjából kiemelten fontos értékek elsajátíttatása: a tanulók életkoruknak megfelelően minél magasabb tanulmányi szintre jussanak el, az átélt tapasztalatok során ismerjék meg önmagukat, sajátítsák el az eredményes egyéni tanulás módszereit. Minden tantárgy és műveltségi terület oktatásában gondot fordítunk a problémamegoldó gondolkodás, kreativitás, a szövegértő olvasás fejlesztésére. Iskolánk Örökös Boldog Iskola címet nyert.

Képzési programok: Induló első osztályaink tanulói választhatnak, hogy csoportbontásban ének, természettudományi (alsóban környezetismeret), angol, vagy a német tantárgyat szeretnék magasabb óraszámban tanulni. A matematikát harmadiktól, a tehetséges gyerekek részére nívócsoportban oktatjuk. Az angol vagy német tantárgyat 4-8. évfolyamon csoportbontásban tanulhatják tanulóink.

Első osztálytól választható a német, vagy az angol nyelv, melyet játékos formában tanítunk. Elsőben minden választható tantárgyat a tanuló kipróbálhat. A matematikát minden tanuló emelt óraszámban tanulhatja. Fontos feladatunk a sikeres továbbtanulás megalapozása, a tehetségek felismerése, fejlesztése és gondozása, a velük való differenciált foglalkozás. Iskolánk regisztrált tehetségpont.

Ötödik osztálytól évfolyamszintű csoportbontásban emelt szinten tanítjuk a matematikát. A választott tantárgyat: idegen nyelvet akár heti 5 órában, az ének-zenét, természettudományokat emelt óraszámban lehet elsajátítani. Segítjük, jól megalapozzuk tanulóink pályaválasztását.

Napközi, tanulószoba: A napközi otthonban 1-4. évfolyamon és a tanulószobán 5. osztálytól (igény szerint) a gyermek pedagógus segítségével készíti el, tanulja meg a házi feladatot. Tanulás után érdekes, színvonalas, programokat szervezünk a közösségeknek.

Sportolási lehetőségek: igény szerint tornázhatnak, atletizálhatnak, kézilabdázhatnak, futballozhatnak, teniszezhetnek, karatézhatnak, mazso­rettez­hetnek, táncolhatnak tanulóink, tornatermeinkben és felújított sportudvarunkon.

Szakkörök: francia nyelv, orosz nyelv, énekkar, citera, furulya, szorobán, matematika, sakk, kézműves, kerámia, színjátszó, néptánc, rajz, Fülemüle-környezetvédelem, számítástechnika, matematika és magyar felvételi előkészítő foglalkozások, 6. évfolyamtól tantárgyi tehetséggondozó programokat szervezünk igény szerint.

Hagyományok: Az ének-zene oktatás iskolánk több évtizedes hagyománya. Karácsonykor és anyák napját követően hangversenyt adunk. A Himnusz születése napján megrendezzük a Kölcsey-napot, amikor tanulóink tanulmányi versenyeken mérhetik össze tudásukat. Tanulóink évről-évre sok szép eredményt érnek el kerületi, budapesti és egyéb versenyeken. Farsangi-tavaszi rendezvényünk, gyermeknapi programunk, Galiba színházunk nagyon népszerű a gyerekek és a szülők körében is. Több napos kirándulások, erdei iskola keretében az év közben szerzett ismereteiket a gyakorlatban is kipróbálhatják és gazdagíthatják diákjaink. Zeneiskolai hangszeres zeneoktatás, szolfézs is van a patinás, felújított, kibővült épületünkben.

Tárgyi feltételek: Tantermeink világosak, tágasak, jól felszereltek. 8 db interaktív táblát is használunk. Minden termünk alkalmas multimédiás oktatásra. Digitális technikákkal, internetes hozzáféréssel rendelkező termeinkben biztosítjuk tanulóinknak az információszerzéshez, a tanuláshoz szükséges korszerű feltételeket.  Folyamatosan megújuló könyvtárunk segíti az olvasás népszerűsítését.

Térkép

Budapest XVI. kerületi Kölcsey Ferenc Általános Iskola