Ugrás a tartalomra

Göllesz Viktor Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Intézmény neve:

Göllesz Viktor Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

                        címe: 1164 Budapest Szabadföld út 7.

Intézményvezető:  Nagyné Bajnóczi Zsuzsanna intézményvezető

Székhely: 1164 Budapest Szabadföld út 7.

Tagintézményvezetők: Csóri Ildikó (Érsekújvári utca)

                                         Holló Judit  (Szent Imre utca)

Telefon: +36-1-4000-503

                +36 70-390-7224

Fax: -

E-mail: gollesz@bp16.edu.hu

Fenntartó: Észak-Pesti Tankerületi Központ

„Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne.”

/Tamási Áron/

Szabadföld úti tagintézmény:


Tagintézményünkben az illetékes szakértői bizottság szakvéleménye alapján bekerülő sajátos nevelési igényű, - tanulásban akadályozott, ép értelmű autista tanulókat nevelünk 1-8. évfolyamon, kis létszámú osztályokban. 
Cinkotán, jól megközelíthető helyen, befogadó, biztonságos, kulturált környezetben foglalkozunk tanítványainkkal. 
Pedagógiai tevékenységünk középpontjában a differenciált, korrektív terápiás fejlesztés áll. Minden tanulónk számára biztosítjuk azokat a tevékenységeket, amelyeket örömmel és eredményesen végeznek. Az alapkészségek (olvasás, szövegértés, fogalmazás, matematika) fejlesztése valamennyi évfolyamon hangsúlyt kap. Sikerélmények megteremtésével elősegítjük a tanuláshoz, munkavégzéshez szükséges belső motivációt. Célunk, hogy tanítványaink harmonikus személyiségű, közösségbe beilleszkedni tudó felnőttekké váljanak, akik képességeiknek, érdeklődésüknek megfelelő területen tudnak majd tevékenykedni. Gyógypedagógusaink nagy szakértelemmel és tapasztalattal rendelkeznek, munkájukat gyógypedagógiai asszisztensek segítik. 
Az ép értelmű, de külön nevelést igénylő autista, és egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő tanulóinkat a többségi általános iskolák tanmenete szerint tanítjuk. Ez a típusú különnevelés a társadalmi integrációjukat, szocializációjukat alapozza meg.
A. tanórákat egyéni és kiscsoportos fejlesztő foglalkozások egészítik ki: logopédia, alapozó terápia, szenzoros integrációs terápia, diszlexia terápia, finommotorika fejlesztése. Diákjaink 3. osztálytól tanulnak informatikát, 4. osztálytól angol nyelvet. Számítástechnika teremmel, speciális fejlesztő eszközökkel rendelkezünk. Fontosnak tartjuk az iskolai hagyományok ápolását, az élményt nyújtó közösségi programokon való részvételt. A szabadidős programokat szülők bevonásával szervezzük. 


Szent Imre utcai tagintézmény:


Az iskola Rákosszentmihályon nyugodt, csendes, családi házakkal körül ölelt helyen fekszik.
Beszédjavító általános iskolai oktatás folyik 1-4. évfolyamig logopédiai osztályokban, iskolaotthonos keretek között.
Tagintézményünkbe csak a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat Beszédvizsgáló, Gyógypedagógiai Tanácsadó, Korai Fejlesztő, Oktató és Gondozó Tagintézmény szakvéleménye alapján történik a felvétel. 
Az alsó tagozatos követelmények – elnyújtott első osztállyal (0.) – kiegészítve öt év alatt is teljesíthetők. 
A tanítás és a kiscsoportos fejlesztések során módszereink megválasztásakor figyelembe vesszük az életkor, a lelki sajátosságok, valamint a beszéd-, olvasás- és írászavar fajtáját, súlyosságát.
Intenzív- logopédiai szakellátást, speciális, differenciált tanórai, sokoldalú kiscsoportos – fejlesztéseket biztosítunk a tanulók egyéni szükségleteinek megfelelően. Célunk, hogy alkalmassá tegyük a gyerekeket a komplex logopédiai módszerek alkalmazásával a fejlesztési lehetőségeket maximálisan kihasználva a többségi általános iskolai eredményes tanulásra.
Nagy gondot fordítunk a beszédhibák javításán, a beszédmegértés és beszédészlelés fejlesztésen kívül a nyelvi, kommunikációs zavarok korrekciójára, a diszlexia, a diszgráfia, a diszkalkulia megelőzésére, reedukációjára, valamint a változatos mozgásfejlesztésre is. Minden gyermeknek lehetősége van a mindennapos sportolásra, mozgásra, a 3. évfolyamon a tankerület által finanszírozott úszás-oktatásra. A 4. osztálytól angol nyelvet tanítunk. A 3. évfolyamon tanuló diákjaink a napközis foglalkozás keretében verses, zenés angol, illetve német előkészítő foglalkozáson vehetnek részt. Nagy figyelmet fordítunk az erkölcsi, a zenei és közösségi nevelésre is.
Az iskolánkban töltött éveket követően – eredményes felzárkózásuk után – tanulóink megfelelően beilleszkednek a körzetes általános iskolákba.
Tagintézményünkben a kis létszámú osztályokban való felzárkóztatás a leghatékonyabb módon – huszonöt éves tapasztalat alapján – egész napos tevékenységeken, a játékos cselekvéseken keresztül valósul meg.
Egyéni képességeket figyelembe vevő differenciált foglalkozások során a személyiségfejlesztés mellett a beszéd- és mozgásfejlesztésre, a térbeli, a síkbeli, az időbeli tájékozódás biztos elsajátítására, az emlékezet, a figyelem fejlesztésére, a szókincs bővítésére különös figyelmet fordítunk.
Iskolánkban tanítók, konduktor és logopédusok végzik az oktatást iskolapszichológus támogatásával.


Érsekújvári utcai tagintézmény:


Tagintézményünk óvodai, általános iskolai csoportjaiba az illetékes szakértői bizottságok szakvéleménye alapján kerülhetnek be az értelmileg akadályozott, autista, mozgásszervi fogyatékos, illetve halmozottan sérült gyermekek. 
Barátságos környezetben, családias, szeretetteljes légkör megteremtésével biztosítjuk gyermekeink harmonikus személyiségfejlődését.
A nevelő-oktató munka során szakembereink – a fejlődésbeli és egyéni sajátosságok figyelembevételével – speciális, sérülés-specifikus módszerekkel és eszközökkel törekednek a gyermekek készségeinek, képességeinek lehető legeredményesebb fejlesztésé-re. Kiemelt hangsúlyt kap az életviteli, szociális, kommunikációs készségek fejlesztése, valamint a mozgásfejlesztés. Pedagógiai tevékenységünkben – a közismereti tantárgyak oktatása mellett – nagy figyelmet fordítunk a mindennapi életben használható, praktikus ismeretek, készségek elsajátíttatására, amelyek a későbbi önellátási, önálló életvezetési és munkatevékenységek alapjául is szolgálhatnak. A logopédiai foglalkozásokon beszédindítás, hangfejlesztés és a részképességek komplex fejlesztése történik. A szülőkkel partneri viszony kialakítására törekszünk, s folyamatos, napi kapcsolatot tartunk velük, és közös szabadidős foglalkozásokat tervezünk.

 

 

Térkép

Göllesz Viktor Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény