Ugrás a tartalomra

Göllesz Viktor Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Intézmény neve:

Göllesz Viktor Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

                        címe: 1164 Budapest Szabadföld út 7.

Az intézmény vezetője:

Nagyné Bajnóczi Zsuzsanna intézményvezető helyettes

Székhely: 1164 Budapest Szabadföld út 7.

Tagintézmény vezetők: Szénay Krisztina (Érsekújvári utca)

                                        Ruskóné Galánfi Klára (Szent Imre utca)

Fenntartó: Észak-Pesti Tankerületi Központ

„Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne.”

/Tamási Áron/

Szabadföld úti tagintézmény:

Tagintézményünkben az illetékes szakértői bizottság szakvéleménye alapján bekerülő sajátos nevelési igényű, autista, ADHD (figyelemzavaros, hiperaktív) tanulókat nevelünk 1-8. évfolyamon, kis létszámú osztályokban. Cinkotán, jól megközelíthető helyen, befogadó, biztonságos, kulturált környezetben foglalkozunk tanítványainkkal.

Pedagógiai tevékenységünk középpontjában a differenciált, korrektív, terápiás fejlesztés áll. Minden tanulónk számára biztosítjuk azokat a tevékenységeket, amelyeket örömmel és eredményesen végeznek. Az alapkészségek (olvasás, szövegértés, fogalmazás, matematika) fejlesztése valamennyi évfolyamon hangsúlyt kap. Sikerélmények megteremtésével elősegítjük a tanuláshoz, munkavégzéshez szükséges belső motivációt. Célunk, hogy tanítványaink harmonikus személyiségű, közösségbe beilleszkedni tudó felnőttekké váljanak, akik képességeiknek, érdeklődésüknek megfelelő területen tudnak majd tevékenykedni. Gyógypedagógusaink nagy szakértelemmel és tapasztalattal rendelkeznek, munkájukat gyógypedagógiai asszisztensek segítik.

Az ép értelmű, de külön nevelést igénylő autista, és egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő tanulóinkat a többségi általános iskolák tanmenete szerint tanítjuk. Ez a típusú különnevelés a társadalmi integrációjukat, szocializációjukat alapozza meg.

A. tanórákat emelt óraszámú egyéni és kiscsoportos fejlesztő foglalkozások egészítik ki: logopédia, alapozó terápia, szenzoros integrációs terápia, diszlexia terápia, finommotorika fejlesztése. Diákjaink 3. osztálytól tanulnak informatikát, 4. osztálytól angol nyelvet. Számítástechnika teremmel, speciális fejlesztő eszközökkel rendelkezünk. Az autista tanulókkal az autizmus specifikus oktatás alapjait figyelembe véve, differenciáltan foglalkozunk. Fontosnak tartjuk az iskolai hagyományok ápolását, az élményt nyújtó közösségi programokon való részvételt. A szabadidős programokat szülők bevonásával szervezzük.

Telefonon történő egyeztetés után az érdeklődő szülőket a megadott időponton kívül is fogadjuk.

 

 

Érsekújvár utcai tagintézmény

 

Tagintézményünk óvodai, általános iskolai csoportjaiba az illetékes szakértői bizottságok szakvéleménye alapján kerülhetnek be az értelmileg akadályozott, autista, mozgásszervi fogyatékos, illetve halmozottan sérült gyermekek.

Barátságos környezetben, családias, szeretetteljes légkör megteremtésével biztosítjuk gyermekeink harmonikus személyiségfejlődését.

A nevelő-oktató munka során szakembereink – a fejlődésbeli és egyéni sajátosságok figyelembevételével – speciális, sérülés-specifikus módszerekkel és eszközökkel törekednek a gyermekek készségeinek, képességeinek lehető legeredményesebb fejlesztésére. Kiemelt hangsúlyt kap az életviteli, szociális, kommunikációs készségek fejlesztése, valamint a mozgásfejlesztés. Pedagógiai tevékenységünkben – a közismereti tantárgyak oktatása mellett – nagy figyelmet fordítunk a mindennapi életben használható, praktikus ismeretek, készségek elsajátíttatására, amelyek a későbbi munkatevékenységek alapjául is szolgálhatnak. Tanulóink a szövés munkafolyamatának megismerése és elsajátítása mellett, a tagintézmény gyógy- és fűszernövénykertjében kerti- és növénygondozási ismereteket szereznek. A logopédiai foglalkozásokon beszédindítás, hangfejlesztés és a részképességek komplex fejlesztése történik. A szülőkkel partneri viszony kialakítására törekszünk, s folyamatos, napi kapcsolatot tartunk velük.

 

Szent Imre utcai tagintézmény

 

Az iskola Rákosszentmihályon nyugodt, csendes, családi házakkal körülölelt helyen fekszik.

Beszédjavító általános iskolai oktatás folyik 1-4. évfolyamig logopédiai osztályokban, iskolaotthonos keretek között.

 

Tagintézményünkbe csak a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat Beszédvizsgáló, Gyógypedagógiai Tanácsadó, Korai Fejlesztő, Oktató és Gondozó Tagintézmény szakvéleménye alapján történik a felvétel.

Az alsó tagozatos követelmények – elnyújtott első osztállyal (0.) – kiegészítve öt év alatt is teljesíthetők.

A tanítás és a kiscsoportos fejlesztések során módszereink megválasztásakor figyelembe vesszük az életkor, a lelki sajátosságok, valamint a beszéd-, olvasás- és írászavar fajtáját, súlyosságát.

Intenzív- logopédiai szakellátást, speciális, differenciált tanórai, sokoldalú kiscsoportos – fejlesztéseket biztosítunk a tanulók egyéni szükségleteinek megfelelően. Célunk, hogy alkalmassá tegyük a gyerekeket a komplex logopédiai módszerek alkalmazásával a fejlesztési lehetőségeket maximálisan kihasználva a többségi általános iskolai eredményes tanulásra.

Nagy gondot fordítunk a beszédhibák javításán, a beszédmegértés és beszédészlelés fejlesztésen kívül a nyelvi, kommunikációs zavarok korrekciójára, a diszlexia, a diszgráfia, a diszkalkulia megelőzésére, reedukációjára, valamint a változatos mozgásfejlesztésre is.

Tanulóink részt vehetnek az örömteli fejlesztő mozgást biztosító kangoo foglalkozásokon is, mely játékos formában eredményesen fejleszti a koordinációs- és ritmuskészséget, a szerialitást, memóriát, figyelmet, térbeli tájékozódást, irányfelismerést. Minden gyermeknek lehetősége van a mindennapos sportolásra, mozgásra, a 3. évfolyamon a tankerület által finanszírozott úszásoktatásra. A 4. osztálytól angol nyelvet tanítunk. A 3. évfolyamon tanuló diákjaink a napközis foglalkozás keretében verses, zenés angol, illetve német előkészítő foglalkozáson vehetnek részt. Nagy figyelmet fordítunk az erkölcsi, a zenei és közösségi nevelésre is.

Az iskolánkban töltött éveket követően – eredményes felzárkózásuk után – tanulóink megfelelően beilleszkednek a körzetes általános iskolákba.

Tagintézményünkben a kis létszámú osztályokban való felzárkóztatás a leghatékonyabb módon – a közel huszonöt éves tapasztalat alapján – egész napos tevékenységeken, a játékos cselekvéseken keresztül valósul meg.

Egyéni képességeket figyelembe vevő differenciált foglalkozások során a személyiségfejlesztés mellett a beszéd- és mozgásfejlesztésre, a térbeli, a síkbeli, az időbeli tájékozódás biztos elsajátítására, az emlékezet, a figyelem fejlesztésére, a szókincs bővítésére különös figyelmet fordítunk.

Iskolánkban szakvizsgázott tanítók, konduktor és fejlesztőpedagógusok, logopédusok végzik az oktatást iskolapszichológus és gyermekorvos támogatásával.

 

 

Fenntartó
Észak-Pesti Tankerületi Központ
Intézmény típusa
Cím

Budapest
Szabadföld út 7.
1164
Magyarország

Telefon
400-0348, 405-4214, 406-1526
Fax
400-0503/5
Közzétéve
2016. 07. 19. - 08:41
Utoljára szerkesztve
2020. 02. 19. - 20:31