Ugrás a tartalomra

Sashalmi Tanoda Általános Iskola

Intézményvezetője:  Leblanc Mária Magdolna 

 

Pedagógiai-nevelési alapelvek: A műveltség megszerzése minden területen, a tudatos érdeklődés felkeltése, fenntartása az elsődleges célunk. Törekszünk az önállóság, öntevékenység, reális önmegismerés, együttműködő, szolidáris magatartás kialakítására. Céljaink az egyénenkénti különbség elfogadásával, a fejleszthetőségbe vetett hittel, megértő és követelménytámasztó pedagógusmagatartással valósulnak meg.

Képzési programok:

  • a tanulók már első osztálytól tanulhatnak angol vagy német nyelvet,
  • különös hangsúlyt fordítunk a biztos alapkészségek kialakítására és tehetségek gondozására,
  • 5. osztálytól csoportbontásban oktatjuk az idegen nyelv, a matematika, a magyar nyelv, ill. irodalom, az informatika, az életvitel és gyakorlati ismeretek tantárgyakat,
  • jól működő szóbeli/írásbeli vizsgarendszert alkalmazunk,
  • 5. évfolyamtól választható a 2. idegen nyelv oktatás (angol, német, ill. francia nyelvi szakkör).

A kötelező tanítási órákat, a választott 2. idegen nyelv és két testnevelés óra kivételével délelőtti időszakban tervezzük (8-14h között).

A kötelező tanítási órák után:

Tehetséggondozó, felzárkóztató foglalkozásokat szervezünk.

Tanórán kívüli tevékenység: Az intézmény gazdag, sokszínű tanórán kívüli tevékenységét a nevelő - oktató munka szolgálatába állítjuk. Számuk, idejük tanévenként változik, ezt az iskola éves munkatervében rögzítjük.

Zeneoktatás: A Rácz Aladár Zeneiskolával történő együttműködés alapján folyik iskolánkban zenei alapképzés, szolfézsoktatás, és többféle hangszeres képzés is.

Napközit, tanulószobát szülői kérés alapján biztosítunk. A napköziben a tanulási időn kívül is gazdag, tartalmas programokat is szervezünk, a tanulószoba a tanulás segítésén túl felzárkóztató, illetve tehetséggondozó feladatokat is ellát. Mindezek mellett természetesen lehetőség van csak étkezés igénybe vételére is.

Hagyományok: hétvégi iskolai túrák, ünnepekhez kapcsolódó rendezvények, tanulóink tehetségének megmutatására épülő rendezvények.

Tárgyi feltételek: Iskolánknak gazdag könyvtári állománya van, különböző információhordozó (könyv, CD-DVD, videó, stb) áll diákjaink rendelkezésre. Világos tágas tantermeinkben új bútorok vannak. Jól felszerelt nyelvi, természettudományos, rajz, technika, számítástechnikai szaktantermek állnak rendelkezésre. Digitális környezettel is támogatjuk a tanítást, több interaktív tábla és projektor alkalmazásával. Intézményünket kert veszi körül, melyben a kicsik számára játszóudvart alakítottunk ki.

Térkép

Sashalmi Tanoda Általános Iskola

Metró utca 3-7.
1163 Budapest