Ugrás a tartalomra

Települési támogatás Kertvárosi lakásrezsi-támogatásként

A Kertvárosi lakásrezsi-támogatás célja a lakásrezsi nagyarányú megemelkedésével járó terhek csökkentése a leginkább rászoruló nyugdíjasok számára. 

A kérelem 2022. október 1- jétől nyújtható be! 

A támogatás összege: A 2021. augusztus - 2022. július hónapokra vonatkozóan a rezsiköltségének 1/12-ede és a bemutatott számlák különbözetének a fele (többgenerációs együttélés esetében a teljes rezsiszámla negyede), de legfeljebb 30 000 Ft, ha havonta diktálják a fogyasztást, havi legfeljebb 50 000 Ft. 

A teljes támogatás egy évre összesen legfeljebb 360 000 Ft lehet. 

Kertvárosi lakásrezsi támogatás

A Kertvárosi lakásrezsi támogatás célja a lakásrezsi nagyarányú megemelkedésével járó terhek csökkentése a rendelet hatálya alá tartozó, rászoruló személyek számára. Támogatásként 12 hónap alatt akár 360 000.-Ft is adható.

JOGOSULTAK KÖRE

Támogatás azon a Budapest Főváros XVI. kerületében (a továbbiakban: Kerület) bejelentett lakóhellyel rendelkező olyan nyugdíjas személynek adható, aki életvitelszerűen is a Kerületben lakik, és önmaga, vagy háztartásának valamely tagja a villamosenergia vagy a földgáz vagy mindkét egyetemes szolgáltatásra lakóhelyén szerződéssel rendelkezik, vagy lakóhelyén a lakásrezsi fogyasztást a közös költség vagy szolgáltatási díj tartalmazza.

A támogatás kiterjed arra a nyugdíjasra is, aki olyan többgenerációs lakásban lakik, ahol lakóegységenként külön család él, és a családok legalább 1-1 tagja között közeli hozzátartozói kapcsolat áll fenn.

A jogosultság megállapításának további feltétele:

- a nyugdíjassal egy háztartásban (többgenerációs ház esetén a külön lakóegységben) kizárólag az alábbi személyek lakhatnak:

a) másik nyugdíjas,

b) a háztartásban élő, a háztartás valamely tagja ápolása, gondozása jogcímén ápolási díjban, vagy Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális és gyermekvédelmi települési támogatásokról szóló 1/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelete szerinti ápolási támogatásban részesül, és az ápolási teendők miatt kereső tevékenységet nem végző személy,

c) kiskorú, illetve középfokú nappali tanrendű iskolai képzésben részt vevő, de legfeljebb 21 éves nagykorú; és

- az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a 170 000.- Ft-ot.

A TÁMOGATÁS HAVI FOLYÓSÍTÁSÁRA JOGOSULTAK KÖRE

A jogosultság megállapítását követően havi támogatás folyósítására jogosult,

- aki tárgyhónapban bemutatja az aktuális, szolgáltatói gáz és/vagy áram számlát, vagy ezen költséget tartalmazó közös költség vagy szolgáltatási díj számlát, valamint

- az előző havi rezsiszámla befizetését igazoló dokumentumot és

a kérelemnél leadott és az aktuálisan bemutatott számlák alapján kiszámítható támogatás összege legalább 1 000.-Forint. 

MIT KELL TENNIE?

A nyomtatványt értelemszerűen és a hivatalos iratoknak megfelelően kell kitölteni és papír alapon vagy elektronikusan az eljáró hatósághoz el kell juttatni a szükséges dokumentumokkal együtt. Életvitelszerű (levelezési) címet akkor kell megadni, ha az eltér a lakcímtől vagy a lakcímnyilvántartásban lakóhely és tartózkodási hely egyaránt szerepel.

KÖTELEZETTSÉG, MULASZTÁS

A kérelmező a jogosultság feltételeit érintő lényeges körülmények megváltozásáról (pl. lakcímváltozás, fogyasztóváltozás) 15 napon belül köteles értesíteni Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal Szociális és Szociális Intézményi Irodáját.

HATÁRIDŐK

A kérelem benyújtásának határideje: 2022. október 1. napjától folyamatos.

Az elbírálás a jogosultság megállapítására, amennyiben minden szükséges irat, adat rendelkezésre áll: 8 nap.

Teljes eljárásban, amennyiben pl. hiánypótlás szükséges: maximum 60 nap.

Ezt követően havonta, a folyósítandó összeg megállapítására amennyiben minden szükséges irat, adat rendelkezésre áll, a dokumentumok bemutatását követően sor kerül, folyósítás a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig történik.

BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOK

1. Jövedelem típusának megfelelő nettó jövedelemigazolás és iskolalátogatási igazolás (családtagoké is):

- a tárgyévi nyugdíjösszesítő igazolás – ennek hiányában a kapott pénzbeli ellátás

megállapításáról szóló határozat másolatát –, valamint a kérelem benyújtását megelőző

hónapban folyósított nyugdíj összegét igazoló dokumentum,

- a családi pótlék esetén az arról szóló igazolás,

- ápolási díj esetén az arról szóló határozat másolatát, valamint a kérelem benyújtását

megelőző hónapban folyósított ápolási díj összegét igazoló dokumentum;

- egyéb esetleges bevétel vagy jövedelem előző havi igazolása,

- a 16. életévét betöltött tanuló vonatkozásában nappali tagozatos jogviszonyt igazoló irat.

2. A kérelem benyújtása előtt utoljára érkezett szolgáltatói gáz és/vagy áram számlát, amely villamos energia esetében lakossági piaci árat, földgáz esetében versenypiaci költséget tartalmaz.

Amennyiben a lakott ingatlan vonatkozásában az áram vagy a gáz díját a közös költség tartalmazza, csatolni kell a befizetett számla mellé a társasházi vagy a szövetkezeti igazolását arra vonatkozólag, hogy a kérelem benyújtása előtt utoljára megfizetett közös költség lakossági piaci áram árat vagy versenypiaci költségű gáz ellenértéket tartalmaz.

Önkormányzati bérlakás esetén, ha a lakott ingatlan vonatkozásában az áram vagy a gáz díját a megfizetett szolgáltatási díj tartalmazza, csatolni kell a befizetett számla mellé az önkormányzat igazolását arra vonatkozólag, hogy az utoljára megfizetett közös költség lakossági piaci áram árat vagy versenypiaci költségű gáz ellenértéket tartalmaz.

3. Az utolsó teljesen rezsivédett éves időszakról, azaz 2021. augusztus - 2022. július hónapokra vonatkozóan 

- az elszámoló és a havi gáz és/vagy áram számlákat, vagy

- a társasház vagy lakásszövetkezet igazolását a befizetett közös költség összegéről, amennyiben a lakás gáz vagy áram költségét a közös költség tartalmazza, vagy

- önkormányzati bérlakás esetén az önkormányzat igazolását a befizetett szolgáltatási díj összegéről, amennyiben a lakás gáz vagy áram költségét a szolgáltatási díj tartalmazza

Fizetési kötelezettség

A szociális igazgatási eljárás és az azzal összefüggésben indult közigazgatási per költség- és illetékmentes.

ELJÁRÓ SZERV

Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal  Szociális és Szociális Intézményi Iroda (1163 Budapest, Havashalom u 43., Tel.: +36 1 40 11 400; szocialisiroda@bp16.hu). 

Az eljárás során a megállapító vagy elutasító döntést megelőzően sor kerülhet:

  • az illetékesség vizsgálatára, továbbá
  • hiánypótlásra való felszólításra, és
  • környezettanulmány készítésére

FELETTES SZERV, JOGORVOSLAT

A döntés ellen a közléstől számított 15 napon belül a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületéhez címzett, de az eljáró hatóságnál benyújtandó fellebbezésre van lehetőség.

EGYÉB INFORMÁCIÓK

A Kertvárosi lakásrezsi támogatásra való jogosultság 12 hónapra kerül megállapításra, családonként egy kérelmező számára állapítható meg támogatás.

A támogatást postai úton, vagy folyószámlára történő átutalással kerül folyósításra.

Jogosultság esetén kérhető védendő fogyasztói státuszhoz (földgáz, áram, vízközmű szolgáltatóhoz) igazolás kiállítása.

 KAPCSOLÓDÓ NYOMTATVÁNY

Számla bemutatása megállapított Kertvárosi lakásrezsi támogatás tárgyhavi folyósításához

Vonatkozó jogszabályok

  • A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény,
  • Az általános közigazgatási rendtartásról 2016. évi CL. törvény,
  • A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet,
  • Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 19/2022. (IX. 23.) rendelete a Kertvárosi lakásrezsi támogatásról.

Fogalmak

Nyugdíjas: az öregségi nyugdíjban, özvegyi nyugdíjban, szülői nyugdíjban, özvegyi járadékban, nemzeti helytállásért pótlékban, hadirokkant járadékban, hadiözvegy járadékban, a nemzeti gondozási díjban, rokkantsági vagy rehabilitációs ellátásban, valamint rokkantsági járadékban, korhatár előtti ellátásban, továbbá az időskorúak járadékában részesülő személy;

Nyugdíj: a nyugdíjas jövedelme; Többgenerációs lakás: Az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. Rendelet) 7/A. § (1) bekezdése szerinti hatósági bizonyítvánnyal vagy a Korm. rendelet 7/B. §-a szerinti támogatói okirattal rendelkező ingatlan.

Rezsiköltség: a villanyáram-, és a földgáz szolgáltatás ellenértéke.

Háztartás: az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége.